Luận văn Ảnh hưởng của đô thị hóa đến thu nhập của người dân vùng ven TP. Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Ảnh hưởng của đô thị hóa đến thu nhập của người dân vùng ven TP. Cần Thơ
Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1 Sự cần thiết nghiên cứu đề tài
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Câu hỏi nghiên cứu
1.4 Phạm vi nghiên cứu
1.4.1 Địa bàn nghiên cứu
1.4.2 Thời gian nghiên cứu
1.5 Giới hạn đề tài
Chương 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN
2.1 Khái niệm
2.2 Phương pháp luận
2.2.1 Sơ lươc̣ các nghiên cứu có liên quan
2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập người dân vùng ven
2.2.3 Mô hình nghiên cứu của đề tài
2.3 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: THỰC TRẠNG ĐÔ THỊ HÓA Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ
3.1 Giới thiệu sơ lược thành phố Cần Thơ
3.1.1 Điều kiêṇ tự nhiên- dân số
3.1.2 Cơ sở ha ̣tầng kinh tế - văn hóa - kỹ thuật
3.2 Thực trạng đô thi ḥ óa ở thành phố Cần Thơ
Chương 4: PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN THU NHẬP CỦA NGƢỜI DÂN VÙNG VEN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
4.1 Thực trạng thu nhập của người dân vùng ven thành phố Cần Thơ
Ảnh hưởng của đô thi ̣hóa đến thu nhâp̣ của người dân vùng ven thành phố Cần Thơ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris