Luận văn Ảnh hưởng của việc niêm yết cổ phiếu đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Ảnh hưởng của việc niêm yết cổ phiếu đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài
1.2 Mục tiêu nghiên cứu:
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể:
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.4 Nội dung:
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.2.1 Nghiên cứu ngoài nước
2.2.2 Nghiên cứu trong nước:
2.3 Phương pháp nghiên cứu
2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.3.1.1 Chọn lựa mẫu nghiên cứu
2.3.1.2 Mô tả thống kê mẫu nghiên cứu:
2.3.2 Phương pháp phân tích số liệu:
2.3.2.1 Phân tích định tính: .
2.3.2.2 Phân tích định lượng: .
Chương 3: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
3.1 Chủ thể tham gia thị trường:
3.2 Xu hướng thị trường:
3.2.1 Đặc điểm chính của thị trường:
3.2.2 Các giai đoạn phát triển của chỉ số thị trường
Chương 4: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CTNY TRÊN TTCK VIỆT NAM
4.1 Kiểm định phân phối của tổng thể
4.2 Ảnh hưởng của việc niêm yết cổ phiếu đến hiệu quả hoạt động của các CTNY trên TTCK Việt Nam: Phương pháp so sánh trước sau
4.2.1 Khả năng sinh lời
4.2.2 Hiệu quả sản xuất kinh doanh
4.2.3 Tỷ số nợ
4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của CTNY trước và sau khi niêm yết cổ phiếu: Kết quả từ phân tích hồi quy
4.3.1 Kết quả hồi quy:
4.3.2 Giải thích
4.3.3 Các kiểm định cần thiết
Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
5.1 Những tồn tại
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị:
6.2.1 Chính phủ và UBCKNN:
6.2.2 Doanh nghiệp niêm yết:
6.2.3 Nhà đầu tư:
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
6.2.1 Kiến nghị đối với Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan ban
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris