Luận văn Ảnh hưởng ngày trong tuần đến giá Cp trên TTGDCK Hà Nội

196
0
16

ngochai89

Member
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.4. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÁC CHƯƠNG
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1.KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
2.1.1. Thị trường chứng khoán
2.1.2. Cơ chế điều hành và giám sát TTCK
2.1.3. Các chủ thể tham gia TTCK
2.1.4. Phân loại TTCK
2.1.5. Chức năng và vai trò của TTCK
2.1.6. Các nguyên tắc hoạt động cơ bản của TTCK
2.2. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.3.1. Số liệu sử dụng
2.3.2. Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
3.1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
3.1.1.Chức năng và vai trò của TTCK Việt Nam
3.1.2. Tình hình hoạt động của các chủ thể tham gia TTCK Việt Nam trong năm 2008.
3.2. TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
3.2.1. Lịch sử phát triển
3.2.2. Chức năng và nhiệm vụ
3.2.3. Cơ cấu tổ chức
3.3. MỘT SỐ THỐNG KÊ TRÊN TTGDCK HÀ NỘI TÍNH ĐẾN CUỐI NĂM 2008(31/12/2008)
CHƯƠNG 4: ẢNH HƯỞNG NGÀY TRONG TUẦN TRONG SỰ THAY ĐỔI GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN TTGDCK HÀ NỘI
4.1. PHÂN TÍCH GIÁ CỔ PHIẾU THEO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
4.2. ẢNH HƯỞNG NGÀY TRONG TUẦN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI GIÁ CỔ PHIẾU: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY
4.3. NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ CỔ PHIẾU VỚI CÁC NGÀY TRONG TUẦN
4.3.1. Thị trường không hoàn hảo
4.3.2. Yếu tố tâm lý
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
5.1. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÙ HỢP VỚI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA TTCK
5.2. KIẾN THỨC NHÀ ĐẦU TƯ VÀ TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA CÁC NHÂN VIÊN
5.3. THÔNG TIN CHÍNH XÁC, TRUNG THỰC
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với nhà nước
6.2.2. Đối với TTGDCK Hà Nội
6.2.1 Kiến nghị đối với Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan ban
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris