Luận văn Áp dụng quy trình kiểm toán doanh thu của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán SGN tại công ty cổ phần xi măng Cần

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Áp dụng quy trình kiểm toán doanh thu của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán SGN tại công ty cổ phần xi măng Cần Thơ

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.4. SƠ KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Chế độ kế toán, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam và thông tư hướng dẫn
1.4.2. Từ sách, tạp chí chuyên ngành
1.4.3. Từ các tài liệu liên quan khác
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Một số khái niệm và định nghĩa liên quan đến kiểm toán
2.1.2. Nội dung và đặc điểm của khoản mục thu nhập
2.1.3. Kiểm toán doanh thu
2.1.4. Quy trình kiểm toán doanh thu
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SGN
3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Sơ đồ tổ chức công ty Kiểm toán SGN
3.1.3 Các dịch vụ của công ty Kiểm toán SGN
3.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN
3.2.1. Đặc điểm khách hàng
3.2.2. Đánh giá kết quả kinh doanh
3.3. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI
3.3.1. Về khách hàng
3.3.2. Về dịch vụ
3.3.3. Về doanh thu và kết quả kinh doanh
3.3.4. Về tuyển dụng và đào tạo nhân viên
CHƯƠNG 4: ÁP DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU CỦA SGN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẦN THƠ
4.1. CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN
4.1.1. Tiếp cận khách hàng
4.1.2. Thảo luận sơ bộ với khách hàng
4.1.3. Quyết định kiểm toán
4.2. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN
4.2.1. Bảng ghi nhớ chiến lược
4.2.2. Đánh giá rủi ro kiểm toán
4.2.3. Chương trình kiểm toán doanh thu tại công ty kiểm toán SGN
4.2.4. Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát đối với khoản mục doanh thu ... 39 4.2.5. Đánh giá lại rủi ro kiểm toán
4.2.6. Thực hiện các thử nghiệm cơ bản
4.3. HOÀN THÀNH KIỂM TOÁN
4.3.1. Phát hành báo cáo kiểm toán đối với khoản mục doanh thu
4.3.2. Phát hành thư quản lý
CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
5.1. ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN
5.1.1. Ưu điểm của quy trình kiểm toán
5.1.2. Nhược điểm của quy trình kiểm toán
5.1.3. So sánh quy trình kiểm toán Doanh thu của công ty SGN với lý thuyết kiểm toán
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với công ty Kiểm toán SGN
6.2.2. Đối với Nhà nước
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris