Luận văn áp dụng thủ tục phân tích trong qui trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC

234
1
18

badboy

Member
Luận văn áp dụng thủ tục phân tích trong qui trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU.
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian.
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu.
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái quát về Kiểm toán
2.1.1.1. Khái niệm và phân loại Kiểm Toán
2.1.1.2. Quy trình thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính
2.1.1.3. Một số khái niệm khác có liên quan
2.1.2. Tổng quan về Thủ tục phân tích
2.1.2.1. Khái niệm và vai trò của Thủ tục phân tích
2.1.2.2. Mục đích sử dụng và nguồn tài liệu của Thủ tục phân tích
2.1.2.3. Các yếu tố của thủ tục phân tích
2.1.2.4. Các phương pháp phân tích
2.1.2.5. Các so sánh có thể đạt được khi sử dụng Thủ tục phân tích
2.1.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của thủ tục phân tích
2.1.2.7. Mức độ tin cậy của các thủ tục phân tích
2.1.2.8. Quy trình thực hiện thủ tục phân tích
2.1.2.9. Áp dụng thủ tục phân tích trong quy trình kiểm toán BCTC
2.1.2.10. Ưu điểm và khuyết điểm của thủ tục phân tích
2.1.2.11. Những lỗi thường gặp khi áp dụng thủ tục phân tích
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN AISC & CÔNG TY KHÁCH HÀNG
3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN AISC.
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.
3.1.2. Nguyên tắc và mục tiêu hoạt động
3.1.2.1. Nguyên tắc hoạt động
3.1.2.2. Mục tiêu hoạt động
3.1.3. Cơ cấu tổ chức.
3.1.4. Đội ngũ nhân viên
3.1.5. Các dịch vụ do công ty AISC cung cấp
3.1.5.1. Kiểm toán
3.1.5.2. Tư vấn Quản lý - Tài chính - Kế toán - Thuế
3.1.5.3. Đào tạo
3.1.5.4. Dịch vụ tin học
3.1.6. Những điểm nổi bật và phương hướng phát triển của AISC
3.1.6.1. Những điểm nổi bật
3.1.6.2. Phương hướng phát triển
3.2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NƯỚC TRONG
3.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp .
3.2.2 Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
3.2.3. Chế độ kế toán áp dụng
3.2.4. Tóm lược các chính sách kế toán áp dụng
CHƯƠNG 4 THỦ TỤC PHÂN TÍCH PHÂN TÍCH ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY AISC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NƯỚC TRONG
4.1. GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN KIỂM TOÁN.
4.1.1. Phương pháp phân tích biến động áp dụng trong giai đoạn lập kế hoạch - Minh họa bằng hồ sơ kiểm toán
4.1.2. Phân tích các tỷ suất tài chính quan trọng
4.2. GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN
4.2.1. Thủ tục phân tích áp dụng trong ch ương trình kiểm toán Tiền
4.2.1.1. Phương pháp phân tích theo hướng dẫn của công ty
4.2.1.2. Minh họa thủ tục phân tích đối với ch ương trình kiểm toán Tiền thông qua hồ sơ kiểm toán của khách hàng
4.2.2. Thủ tục phân tích áp dụng trong ch ương trình kiểm toán Nợ phải thu
4.2.2.1. Phương pháp phân tích theo hướng dẫn của công ty
4.2.2.2. Minh họa thủ tục phân tích đối với chương trình kiểm toán Nợ phải thu thông qua hồ sơ kiểm toán của khách hàng
4.2.3. Thủ tục phân tích áp dụng trong ch ương trình kiểm toán Tài sản cố định và chi phí khấu hao
4.2.3.1. Phương pháp phân tích theo hư ớng dẫn của công ty
4.2.3.2. Minh họa thủ tục phân tích áp dụng trong ch ương trình kiểm toán Tài sản cố định và Chi phí khấu hao thông qua hồ sơ kiểm toán của khách hàng
4.2.4.1. Phương pháp phân tích theo hư ớng dẫn của công ty
4.2.4.2. Minh họa thủ tục phân tích áp dụng trong ch ương trình kiểm toán Hàng tồn kho và giá vốn hàng bán thông qua hồ sơ kiểm toán của khách hàng
4.2.5. Thủ tục phân tích áp dụng trong ch ương trình kiểm toán Nợ phải trả và Nguồn vốn
4.2.5.1. Phương pháp phân tích theo hư ớng dẫn của công ty
4.2.5.2. Minh họa thủ tục phân tích áp dụng trong chương trình kiểm toán Nợ phải trả và Nguồn vốn chủ sở hữu thông qua hồ s ơ kiểm toán của khách hàng
4.2.6. Thủ tục phân tích áp dụng trong ch ương trình kiểm toán Doanh thu
4.2.6.1. Thủ tục phân tích theo hướng dẫn của công ty
4.2.6.2. Minh họa thủ tục phân tích áp dụng trong ch ương trình kiểm toán doanh thu thông qua hồ sơ kiểm toán của khách hàng
4.2.7. Thủ tục phân tích áp dụng trong ch ương trình kiểm toán Chi phí
4.2.7.1. Thủ tục phân tích áp dụng theo hướng dẫn của công ty
4.2.7.2. Minh họa thủ tục phân tích áp dụng trong ch ương trình kiểm toán doanh thu thông qua hồ sơ kiểm toán của khách hàng
4.3. GIAI ĐOẠN HOÀN THÀNH KIỂM TOÁN.
CHƯƠNG 5. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TẠI CÔNG TY AISC
5.1. SO SÁNH QUI TRÌNH PHÂN TÍCH ÁP D ỤNG TẠI CÔNG TY AISC VỚI LÝ THUYẾT ĐÃ HỌC
5.1.1. Điểm giống nhau
5.1.2. Điểm khác nhau
5.2. NHẬN XÉT VỀ VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN AISC
5.2.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán
5.2.1.1. Ưu điểm
5.2.1.2. Nhược điểm
5.2.2. GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN KIỀM TOÁN
5.2.2.1. Ưu điểm
5.2.2.2. Nhược điểm
5.2.3.GIAI ĐOẠN HOÀN THÀNH KIỀM TOÁN.
5.2.3.1. Ưu điểm
5.2.3.2. Nhược điểm
5.3. MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC TỒN TẠI.
5.3.1. Những nguyên nhân khách quan
5.3.2. Những nguyên nhân chủ quan
5.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHÂN TÍCH
5.4.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán
5.4.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán
5.4.3. Giai đoạn hoàn thành kiểm toán
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với công ty kiểm toán AISC
6.2.2. Đối với Nhà nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris