Luận văn Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Xuất nhập khẩu và Lương thực Trà Vinh

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Xuất nhập khẩu và Lương thực Trà Vinh

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÁC GIẢ THIẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Các giả thiết cần kiểm định
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Vai trò của xuất nhập khẩu đối với nền kinh tế đất nước
2.1.2. Hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.3. Lợi nhuận và việc phân phối lợi nhuận
2.1.4. Các chỉ tiêu về lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ LƯƠNG THỰC TRÀ VINH
3.1. GIỚI THIỆU CÔNG TY
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng ban
3.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY
3.2.1. Sơ lược tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam
3.2.2. Khái quát chung tình hình sản xuất lúa tỉnh Trà Vinh
3.2.3. Thực trạng hoạt động thu mua, chế biến phục vụ xuất khẩu gạo của công ty trong những năm 2004 - 2006
3.2.4. Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của công ty
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO
4.1. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN DỰA VÀO BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
4.2. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
4.2.1. Ảnh hưởng của nhân tố kết cấu hàng bán (Kc)
4.2.2. Ảnh hưởng của nhân tố khối lượng hàng bán (Q)
4.2.3. Ảnh hưởng của nhân tố giá cả hàng hóa bán ra (P)
4.2.4. Ảnh hưởng của nhân tố giá vốn hàng bán (Z)
4.2.5. Ảnh hưởng của nhân tố chi phí lưu thông (S)
4.2.6. Ảnh hưởng của các nhân tố khác
4.3. PHÂN TÍCH SWOT
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO
5.1. TẠO NGUỒN NGUYÊN LIỆU ỔN ĐỊNH - LÀM GẠO XUẤT KHẨU TỪ LÚA NGUYÊN LIỆU
5.2. CẢI TIẾN, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, HỆ THỐNG KHO CHỨA PHỤC VỤ CHO THU MUA, CHẾ BIẾN, TẠM TRỮ
5.3. XÂY DỰNG TỔ CÔNG TÁC MARKETING - ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI
5.4. THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC PHÂN PHỐI, LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG
5.5. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG QUA MẠNG
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với Chính Phủ
6.2.2. Đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh
6.2.3. Đối với công ty
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris