Luận văn Chiến lược cho vay ngắn hạn tại CN NHCT TPCT

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Chiến lược cho vay ngắn hạn tại CN NHCT TPCT
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.1.2.1. Căn cứ khoa học
1.1.2.2. Căn cứ thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.3.1. Phương pháp thu thập số liệu
1.3.2. Phương pháp phân tích số liệu
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Phạm vi không gian
1.4.2. Phạm vi thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1. KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG VÀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM)
2.2. KHÁI QUÁT VỀ NGUỒN VỐN TẠI NHTM
2.3. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NHTM
2.3.1. Khái niệm cho vay
2.3.2. Nguyên tắc vay vốn
2.3.3. Điều kiện vay vốn
2.3.4. Lãi suất cho vay
2.3.5. Các phương thức cho vay
2.4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ RỦI RO TÍN DỤNG
2.4.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng
2.4.2. Biểu hiện của rủi ro tín dụng
2.4.3. Hậu quả từ rủi ro tín dụng
2.5. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY
2.5.1. Doanh số cho vay (DSCV)
2.5.2. Doanh số thu nợ (DSTN)
2.5.3. Dư nợ cho vay
2.5.4. Nợ xấu
2.6. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN
2.6.1. Vốn huy động ngắn hạn trên tổng nguồn vốn ngắn hạn (%)
2.6.2. Chỉ tiêu dư nợ ngắn hạn trên tổng vốn huy động ngắn hạn (%)
2.6.3. Chỉ tiêu doanh số thu nợ ngắn hạn trên doanh số cho vay ngắn hạn (Hệ số thu nợ ngắn hạn) (%)
2.6.4. Chỉ tiêu nợ xấu ngắn hạn trên tổng dư nợ ngắn hạn (%) (Hệ số rủi ro tín dụng)
2.6.5. Chỉ tiêu doanh số thu nợ ngắn hạn trên dư nợ bình quân ngắn hạn (Vòng quay vốn tín dụng)
2.6.6. Chỉ tiêu tổng chi phí trên tổng thu nhập (%)
2.7. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
2.7.1. Khái niệm chiến lược
2.7.2. Thị trường và Marketing
2.7.3. Ma trận SWOT
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG
3.1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG
3.1.1. Vị thế và vai trò của NHCTVN
3.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của CN NHCT TPCT
3.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ
3.1.3.1. Cơ cấu tổ chức
3.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban
3.1.4. Các lĩnh vực hoạt động tại Ngân hàng
3.1.5. Quy trình xét duyệt cho vay tại NH
3.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG
3.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh tại NH (2006 - 2008)
3.2.1.1. Tình hình hoạt động tín dụng tại NH (2006 - 2008)
3.2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh tại NH (2006 - 2008)
3.2.2. Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng
3.2.2.1. Khái quát tình hình cho vay ngắn hạn
3.2.2.2. Phân tích tình hình doanh số cho vay ngắn hạn
3.2.2.3. Phân tích tình hình doanh số thu nợ ngắn hạn
3.2.2.4. Phân tích tình hình dư nợ ngắn hạn
3.2.2.5. Phân tích tình hình nợ xấu ngắn hạn
3.2.2.6. Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng (2006 - 2008)
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CHO VAY NGẮN HẠN TẠI CN NHCT TPCT
4.1. THỊ TRƯỜNG VÀ MARKETING 4P
4.1.1. Product - Chiến lược sản phẩm, dịch vụ
4.1.2. Price - Chiến lược giá
4.1.3. Place - Chiến lược phân phối
4.1.4. Promotion - Chiến lược chiêu thị
4.2. PHÂN TÍCH SWOT
4.2.1. Điểm mạnh (Strength)
4.2.2. Điểm yếu (Weakness)
4.2.3. Cơ hội (Opportunity)
4.2.4. Thách thức (Threat)
4.3. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRONG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHIẾN LƯỢC CHO VAY NGẮN HẠN TẠI CN NHCT TPCT
5.1. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
5.2. PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH MARKETING
5.3. MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI GIAO DỊCH CỦA NGÂN HÀNG
5.4. GIẢI PHÁP TĂNG KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN
5.5. ĐẨY MẠNH HIỆU QUẢ CHO VAY NGẮN HẠN
5.5.1. Nâng cao chất lượng tín dụng là yếu tố quyết định cho sự thành công
5.5.2. Đẩy mạnh công tác xử lý nợ tồn đọng, phát triển dư nợ và giảm tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là yêu cầu cấp thiết hiện nay
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
6.2.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam
6.2.3. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan chức năng khác
6.2.4. Kiến nghị với Chi nhánh Ngân hàng Công thương Cần Thơ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris