Luận văn Chiến lược huy động vốn tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh Trà Vinh

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Chiến lược huy động vốn tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh Trà Vinh
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Phạm vi về không gian
1.3.2. Phạm vi về thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Câu hỏi nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Những vấn đề chung về huy động vốn
2.1.1.1. Khái niệm huy động vốn
2.1.1.2. Các hình thức huy động vốn
2.1.2. Những vấn chung về chiến lược và quản trị chiến lược
2.1.2.1. Khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược
2.1.2.2. Các bước thiết lập chiến lược
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH TRÀ VINH
3.1. Khái quát Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động
3.1.2.1 Ban giám đốc
3.1.2.2 Phòng tổ chức hành chính
3.1.2.3. Bộ phận kiểm tra nội bộ
3.1.2.4. Phòng nghiệp vụ kinh doanh
3.1.2.5. Phòng Kế toán - ngân quỹ
3.1.3. Chức năng và các loại hình hoạt động
3.1.3.1. Chức năng
3.1.3.2. Các loại hình hoạt động
3.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong 3 năm
3.1.4.1. Phân tích khoản mục thu nhập
3.1.4.2. Phân tích khoản mục chi phí
3.1.4.3. Phân tích khoản mục lợi nhuận
3.2 Phương hướng hoạt động trong thời gian tới
3.2.1. Đối với công tác huy động vốn
3.2.2. Đối với công tác tín dụng và các mặt công tác khác
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH TRÀ VINH
4.1. Phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh
4.1.1. Phân tích tình hình huy động vốn phân theo kỳ hạn
4.1.1.1. Tiền gửi không kỳ hạn
4.1.1.2. Tiền gửi có kỳ hạn
4.1.2. Phân tích tình hình huy động vốn phân theo thành phần kinh tế
4.1.2.1. Các công ty, doanh nghiệp tư nhân
4.1.2.2. Kinh tế hộ gia đình, dân cư
4.1.2.3. Thành Phần khác
4.1.3. Phân tích tình hình huy động phân theo nội tệ, ngoại tệ
4.1.3.1. Phân tích vốn huy động nội tệ
4.1 3.2. Phân tích vốn huy động ngoại tệ
4.1.4. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính để đánh giá tình hình huy động vốn
4.1.4.1. Vốn huy động/Tổng nguồn vốn
4.1.4.2. Tổng dư nợ /Vốn huy động
4.2. Phân tích một số yếu tố bên trong ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh
4.2.1. Nhân sự
4.2.1.1. Điểm mạnh
4.2.1.2. Điểm yếu
4.2.2. Sản phẩm dịch vụ
4.2.2.1. Điểm mạnh
4.2.2.2. Điểm yếu
4.2.3. Về tài chính
4.2.3.1. Điểm mạnh
4.2.3.2. Điểm yếu
4.2.4. Marketing
4.2.4.1. Điểm mạnh
4.2.4.2. Điểm yếu
4.3. Phân tích các yếu tố bên ngoài ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh
4.3.1. Phân tích môi trường vĩ mô
4.3.1.1. Yếu tố kinh tế
4.3.1.2. Yếu tố tự nhiên
4.3.1.3 Yếu tố dân số và lao động
4.3.1.4. Yếu tố quốc tế
4.3.2 Phân tích môi trường vi mô
4.3.2.1. Phân tích các đối thủ cạnh tranh hiện tại
4.3.2.2. Phân tích các đối thủ cạnh tranh tiền ẩn
4.3.2.3. Phân tích sự cạnh tranh về lãi suất giữa các ngân hàng trên địa bàn Thị xã Trà Vinh
4.3.2.4. Khách hàng
4.4. Phân tích những cơ hội và thách thức
4.4.1. Phân tích những cơ hội
4.4.2. Phân tích những thách thức
4.5 Phân tích ma trận SWOT
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH TRÀ VINH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG
5.1. XÁC ĐỊNH SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU
5.1.1. Xác định sứ mệnh
5.1.2. Xác định mục tiêu
5.1.2.1. Mục tiêu tổng quát
5.1.2.2. Mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực
5.2. MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐN VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC
5.2.1. Chiến lược đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ
5.2.2. Mở rộng mạng lưới giao dịch
5.3. LỰA CHỌN CHIẾN LUỢC
5.4. BIỆN PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
709
Bài viết
1,427
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris