Luận văn Chiến lược huy động vốn tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long Chi nhánh Vĩnh Long

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Chiến lược huy động vốn tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long Chi nhánh Vĩnh Long
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1Thời gian
1.3.2 Không gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Về chiến lược huy động vốn
2.1.1.1 Khái niệm chiến lược và quản trị chiến lược
2.1.1.2 Nội dung thực hiện chiến lược
2.1.2 Một số cơ sở lý thuyết về huy động vốn
2.1.2 .1. Vai trò của nguồn vốn và công tác huy động vốn
2.1.2.2. Ý nghĩa của công tác huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại
2.1.2.3 Các loại hình huy động vốn của ngân hàng thương mại
2.1.3 Các chỉ số đánh giá tình hình huy động vốn
2.1.3.1 Vốn huy động/Tổng nguồn vốn
2.1.3.2 Tổng dư nợ/Vốn huy động
2.1.3.3 Vốn điều hoà/Tổng nguồn vốn
2.1.3.4 Vốn có kỳ hạn/Vốn huy động
2.1.4 Sơ đồ quy trình lập chiến lược
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - CHI NHÁNH VĨNH LONG VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ NỘI TẠI CỦA NGÂN HÀNG
3.1 KHÁI QUÁT NGÂN HÀNG
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
3.1.2 Hệ thống mạng lưới
3.1.3 Sản phẩm, dịch vụ
3.1.3.1.Sản phẩm tiền gửi
3.1.3.2. Sản phẩm tín dụng
3.1.3.3. Dịch vụ ngân hàng
3.1.4 Cơ cấu bộ máy tổ chức, chức năng và nhiệm vụ các phòng ban
3.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm
3.1.5.1. Phân tích tình hình thu nhập
3.1.5.2 Phân tích khoản mục chi phí
3.1.5.3 Phân tích khoản mục lợi nhuận
3.2 PHÂN TÍCH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM
3.2.1 Phân tích nguồn vốn huy động theo kì hạn
3.2.1.1. Tiền gửi không kỳ hạn
3.2.1.2. Phân tích tiền gửi có kỳ hạn
3.2.2 Phân tích tình hình huy động vốn theo thành phần kinh tế
3.2.2.1. Phân tích tiền gửi dân cư
3.2.2.2. Phân tích tiền gửi của tổ chức kinh tế
3.2.2.3. Tiền gửi của TCTD trong nước
3.3 PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HUY ĐỘNG VỐN
3.3.1 Vốn huy động/Tổng nguồn vốn
3.3.2 Tổng dư nợ/Vốn huy động
3.3.3 Vốn điều hòa/Tổng nguồn vốn
3.3.4 Vốn có kì hạn/ Vốn huy động
3.4 PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU CỦA NGÂN HÀNG THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG CHỨC NĂNG VÀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN
3.4.1 Nhân sự
3.4.1.1. Điểm mạnh
3.4.1.2. Điểm yếu
3.4.2 Sản phẩm, dịch vụ
3.4.2.1. Điểm mạnh.
3.4.2.2. Điểm yếu
3.4.3 Marketing
3.4.3.2 Điểm yếu
3.4.4 Tài chính
3.4.3.2 Điểm yếu
3.4.5 Công tác huy động vốn
3.4.5.1 Điểm mạnh
3.4.5.2 Điểm yếu
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI NGÂN HÀNG
4.1 MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ
4.1.1 Kinh tế
4.1.1.1 Cơ cấu kinh tế
4.1.1.2.Tốc độ tăng trưởng kinh tế
4.1.1.3. Kim ngạch xuất khẩu
4.1.1.4. Cơ sở hạ tầng
4.1.2 Tự nhiên
4.1.3 Chính sách - pháp luật Nhà nước
4.1.4 Yếu tố quốc tế
4.2 MÔI TRƯỜNG VI MÔ
4.2.1 Phân tích đối thủ cạnh tranh hiện tại
4.2.1.1. Các ngân hàng thương mại nhà nước
4.2.1.2. Các ngân hàng thương mại cổ phần và quỹ tín dụng
4.2.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
4.2.2.1 Tập đoàn bảo hiểm Bảo Việt
4.2.2.2 Bưu Điện
4.2.2.1 Ngân hàng thương mại cổ phần
4.2.3 Phân tích vấn đề cạnh tranh lãi suất giữa các ngân hàng
4.2.4 Phân tích khách hàng
4.3 PHÂN TÍCH NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
4.3.1. Phân tích những cơ hội
4.3.1.1. Phân tích những cơ hội trong điều kiện nền kinh tế hội nhập
4.3.1.2. Phân tích những cơ hội trong điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh
4.3.2. Những thách thức
4.3.2.1. Công nghệ ngân hàng
4.3.2.2 Những thách thức khác
4.4 XÂY DỰNG MA TRẬN SWOT
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH VĨNH LONG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
5.1 XÁC ĐỊNH SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU
5.1.1 Sứ mệnh
5.1.2 Mục tiêu
5.2 MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐN
5.1.1 Chiến lược thâm nhập thị trường
5.1.2 Chiến lược phát triển sản phẩm
5.1.3 Chiến lược phát triển thị trường
5.2.4 Chiến lược phòng thủ
5.3 LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC
5.4 BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
5.4.1 Giải pháp cho chiến lược ở giai đoan 2009-2010
5.4.2 Giải pháp cho chiến lược ở giai đoạn 2011-2012
5.4.3 Giải pháp chung cho cả hai giai đoạn
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris