Luận văn Chiến lược Marketing cho dịch vụ tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng Eximbank Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Chiến lược Marketing cho dịch vụ tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng Eximbank Cần Thơ

MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN& PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Chiến lược
2.1.2. Marketing
2.1.3 Chiến lược marketing
2.1.4. Các công cụ để nghiên cứu và xác định chiến lược
2.1.5. Hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thu thập và xử lý số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ TẠI EXIMBANK CẦN THƠ
3.1. Tổng quan về ngân hàng Eximbank Cần Thơ
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2.Chức năng
3.1.3.Nhiệm vụ
3.1.4. Quyền hạn
3.1.5. Các sản phẩm dịch vụ chính của ngân hàng
3.1.6. Sơ đồ tổ chức và bộ máy quản lý
3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Eximbank Cần Thơ
3.2.1. Tình hình huy động vốn
3.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh
3.2.3. Phương hướng và mục tiêu của chi nhánh trong năm 2007
Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG DỊCH VỤ TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU
4.1. Phân tích môi trường bên ngoài
4.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô
4.1.2. Phân tích hành vi tiêu dùng của khách hàng
4.1.3. Phân tích đối thủ cạnh tranh
4.2. Phân tích môi trường bên trong
4.2.1. Yếu tố marketing
4.2.2. Nguồn nhân lực
4.2.3. Yếu tố nghiên cứu và phát triển
4.2.4. Nguồn lực về tài chính
Chương 5:CHIẾN LƯỢC MARKETING & GIẢI PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU
5.1. Xây dựng chiến lược marketing
5.1.1. Ma trận SWOT
5.1.2. Phân tích chiến lược
5.1.3. Lựa chọn chiến lược
5.2. Mục tiêu và giải pháp phát triển dịch vụ tài trợ xuất nhập khẩu
5.2.1. Mục tiêu
5.2.2. Giải pháp phát triển dịch vụ tài trợ xuất nhập khẩu
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với chi nhánh Eximbank Cần Thơ
6.2.2. Đối với Hội sở
6.2.3. Đối với Ngân hàng Nhà nước
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris