Luận văn Chiến lược phát triển thương hiệu cho ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Chiến lược phát triển thương hiệu cho ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ thực tiễn
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Các mục tiêu cụ thể
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Không gian
1.4.2 Thời gian
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊNCỨU3
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU4
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Đại cương về thương hiệu
2.1.2 Mối quan hệ giữa Maketing và thương hiệu
2.1.3 Mô hình phát triển thương hiệu bền vững
2.1.4 Thuận lợi và khó khăn của một thương hiệu mạnh
2.1.5 Phân tích môi trường -yếu tố xây dựng hình ảnh ngân hàng...6 2.1.6 Sơ lược về phần mềm SPSS
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCPNT MỸ XUYÊN
3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.2.1 Sơ đồ tổ chức
3.2.2 Nhiệm vụ các phòng ban
3.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG 3 NĂM GẦN NHẤT
3.4 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
3.4.1 Thuận lợi
3.4.2 Khó khăn
3.5 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG NĂM 2007
3.5.1 Phương hướng
3.5.2 Mục tiêu
CHƯƠNG 4:VỊ TRÍ THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG TMCPNT MỸ XUYÊN TRONG KHÁCH HÀNG
4.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
4.1.1 Sơ lược tình hình kinh tế An Giang
4.1.2 Chính trị
4.1.3 Văn hoá
4.1.4 Cơ sở vật chất
4.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TÁC NGHIỆP
4.2.1 Hành vi của khách hàng
4.2.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh
4.3 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG
4.3.1 Sản phẩm
4.3.2 Nguồn lực về tài chính
4.3.3 Nguồn nhân sự
4.3.4 Nghiên cứu và phát triển
4.3.5 Marketing
CHƯƠNG 5: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO NGÂN HÀNG TMCP NÔNG THÔN MỸ XUYÊN
5.1 ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU
5.1.1 Tạo dựng điểm khác biệt cho thương hiệu
5.1.2 Các yếu tố cấu thành thương hiệu
5.1.3 Xây dựng một chiến lược định vị cho thương hiệu
5.2 XÂY DỰNG HÌNH ẢNH NGÂN HÀNG
5.2.1 Những khía cạnh cần lưu ý khi xây dựng hình ảnh ngân hàng
5.2.2 Các yếu tố quyết định hình ảnh ngân hàng
5.2.3 Các liên tưởng của người tiêu dung đối với hình ảnh ngân hàng
5.3 CHIẾN LƯỢC MARKETING - MIX ĐỂ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU68
5.3.1 Chiến lược sản phẩm
5.3.2 Chiến lược giá (lãi suất, phí dịch vụ)
5.3.3 Chiến lược chiêu thị
5.3.4 Chiến lược phân phối
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Kiến nghị với Ngân hàng
6.2.2 Kiến nghị với cơ quan chức năng
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris