Luận văn Công tác quản lý thu thuế khu vực ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế quận Bình Thuỷ thành phố Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Công tác quản lý thu thuế khu vực ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế quận Bình Thuỷ thành phố Cần Thơ
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ
2.1.1. Vài nét về lịch sử ra đời của thuế
2.1.2. Bản chất của thuế
2.1.3. Khái niệm về thuế
2.1.4. Phân loại thuế
2.2. VAI TRÒ CỦA THUẾ TRONG NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI
2.2.1. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước
2.2.2.Thuế là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô
2.2.3. Thuế là công cụ điều tiết thu nhập
2.3. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MỘT SỐ LUẬT THUẾ CHỦ YẾU
2.3.1. Luật thuế giá trị gia tăng
2.3.2. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
2.3.3. Giới thiệu sơ bộ luật quản lý thuế
2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.4.2. Phương pháp phân tích s ố liệu (theo từng mục tiêu)
CHƯƠNG 3
GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CHI CỤC THUẾ QUẬN B ÌNH
THỦY
3.1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI ỂN CỦA CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THỦY
3.1.1. Lịch sử
3.1.2. Điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế xã hội
3.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Thuế
3.2. CƠ CẤU BỘ MÁY CỦA CHI CỤC THUẾ
3.2.1. Cơ cấu lãnh đạo
3.2.2. Cơ cấu đội
3.2.3. Sơ đồ tổ chức quản lý đơn vị
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ THU THUẾ KHU VỰC NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THỦY TỪ NĂM 2006- 2008…..
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ KHU VỰC NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THỦY TỪ NĂM 2006-2008
4.1.1. Phân tích công tác quản lý đối tượng nộp thuế
4.1.2. Công tác phân tích kiểm tra tờ khai thuế
4.1.3. Phân tích tình hình quản lý và thực hiện hoá đơn chứng từ
4.1.4. Phân tích kế hoạch thu ngân sách hàng năm
4.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THU THUẾ QUA 3 NĂM 2006 -2008
4.2.1. Công tác lập bộ quản lý thu thuế đối với hộ cá thể
4.2.2. Công tác lập bộ thuế đối với doanh nghiệp
4.2.3. Kết qua thu thuế công thương nghiệp (NQD) qua 3 năm 2006 - 2008 tại Chi cục thuế quận Bình Thủy
4.3. ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH QUẢN LÝ THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THỦY
4.3.1. Đánh giá chung về kết quả quản lý thu thuế tại Chi cục Thuế
4.3.2. Đạt được kết quả trên là do
4.3.3. Những tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ CTN (NQD) TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN B ÌNH THUỶ
5.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ CTN- NQD TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THỦY
5.1.1. Thuận lợi
5.1.2. Khó khăn
quản lý thuế.
5.2.2. Về công tác đào tạo cán bộ
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HÒAN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HTU THUẾ CTN -NQD TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THUỶ
5.2.1. Về công tác tổ chức
5.2.2. Về công tác đào tạo cán bộ
CHƯƠNG 6
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Kiến nghị đối với Nhà nước
6.2.2. Kiến nghị đối với Chi cục Thuế quận Bình Thủy
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris