Luận văn Đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư chứng khoán tại Việt Nam

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư chứng khoán tại Việt Nam

MỤC LỤC
Chương 1:GIỚI THIỆU
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chính
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3. Các giả thuyết cần kiểm định và câu hỏi nghên cứu
1.3.1. Giả thuyết cần kiểm định
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian nghiên cứu
1.4.2. Giai đoạn nghiên cứu
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1.Cơ sở lý thuyết của việc đa dạng hóa
2.1.2. Cách thưc đo lường hiệu quả của việc đa dạng hóa
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: SƠ LƯỢC VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
3.1. Thị trường chứng khoán Việt Nam- Một thị trường non trẻ
3.2. Thị trường chứng khoán Việt Nam- Một thị trường đầy rủi ro
3.2.1. Rủi ro từ bản thân thị trường
Đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
3.2.2. Rủi ro từ cách điều hành của các cơ quan có thẩm quyền
Chương 4: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ SUY GIẢM RỦI RO DO ĐA DẠNG HÓA
4.1 Phân tích chung
4.1.1. Thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu... 25 4.1.2. Phân tích ảnh hưởng của việc gia tăng kích cỡ danh mục đến rủi ro ở các giai đoạn khác nhau.
4.1.3. Ảnh hưởng của việc gia tăng kích cỡ danh mục đến lợi nhuận
4.2. Tiến hành kiểm định các giá trị nhận được
4.3 Thiết lập hàm hồi quy về mối quan hệ giữa độ lệch chuẩn của danh mục và danh mục và danh mục kích cỡ n
Chương 5: MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ SAI SÓT
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Đề xuất cho các nghiên cứu tiếp theo TÀI LIỆU THAM KHẢO:
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris