Luận văn Đánh giá hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ - tỉnh Đồng Tháp

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Đánh giá hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ - tỉnh Đồng Tháp
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.3.1. Phương pháp thu thập số liệu
1.3.2. Phương pháp phân tích số liệu
1.3.3. Công cụ phân tích
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. CÁC KHÁI NIỆM ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG BÀI VIẾT
2.1.1. Khoa học
2.1.2. Kỹ thuật
2.1.3. Hiệu quả
2.1.4. Khái niệm về doanh thu, chi phí và lợi nhuận
2.1.5. Số liệu
2.1.6. Nguồn lực doanh nghiệp
2.2. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHI ỨNG DỤNG KHKT VÀO SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
2.2.1. Hiệu quả xã hội
2.2.2. Hiệu quả môi trường
2.2.3. Các tỷ số tài chính
2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ TỈNH ĐỒNG THÁP
3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ -
XÃ HỘI CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP
3.1.1. Điều kiện tự nhiên của tỉnh Đồng Tháp
3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Tháp
3.1.2.1. Điều kiện xã hội
3.1.2.2. Điều kiện kinh tế
3.2. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG TỈNH
3.2.1. Cơ cấu ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.2.2. Số lượng và cơ cấu doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh Đồng Tháp
3.2.3. Vai trò doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Đồng Tháp
3.2.4. Hiện trạng của việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.2.4.1.Tỷ trọng sử dụng máy móc thiết bị:
3.2.4.2. Các mô hình KHKT đang ứng dụng tại tỉnh Đồng Tháp
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỈNH ĐỒNG THÁP
4.1. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT LIÊN QUAN ĐẾN CÁC NGUỒN LỰC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
4.1.1. Các nguồn lực của quá trình sản xuất của doanh nghiệp
4.1.1.1. Nguồn lực lao động
4.1.1.2. Nguồn lực vốn
4.1.1.3. Kỹ thuật sản xuất
4.1.1.4. Định hướng phát triển của các doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp
4.2. PHÂN TÍCH SỰ LỰA CHỌN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG KỸ THUẬT MỚI
4.2.1. Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quyết định ứng dụng KHKT của DN
4.2.2.Thời điểm thay đổi công nghệ sản xuất kinh doanh
4.2.3. Những yếu tố doanh nghiệp quan tâm khi áp dụng KHKT mới
4.2.4. Những nguồn tham khảo giúp doanh nghiệp mua công nghệ mới
4.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHKT VÀO SXKD
VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KHI ÁP DỤNG KỸ THUẬT MỚI
4.3.1. Phân tích hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp vừa và nhỏ
4.3.2. Phân tích hiệu quả cạnh tranh của doanh nghiệp với tác động của khoa học và kỹ thuật
4.3.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp
4.3.2.2. Đánh giá mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp với tác động của khoa học kỹ thuật
4.4. SO SÁNH VỀ VIỆC ỨNG DỤNG KHKT VÀO SXKD GIỮA NHÓM DNVVN PHÂN THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
4.5. SO SÁNH VỀ VIỆC ỨNG DỤNG KHKT VÀO SXKD GIỮA NHÓM DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VỚI NHÓM DOANH NGHIỆP LỚN
4.5.1. Các ứng dụng KHKT các doanh nghiệp lớn đang áp dụng
4.5.2. So sánh khả năng quản lý và ứng dụng KHKT
4.5.3. So sánh hiệu quả sản xuất
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
5.1. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, CƠ HỘI VÀ MỐI ĐE DỌA TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
5.1.1. Những thuận lợi
5.1.2. Những khó khăn
5.1.3. Cơ hội
5.1.4. Mối đe dọa
5.2. GIẢI PHÁP ĐỂ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP ĐẠT HIỆU QUẢ HƠN
5.2.1. Về mặt kỹ thuật
5.2.2. Về vốn
5.2.3. Về thị trường và việc xúc tiến thương mại
5.2.4. Về thông tin
5.2.5. Về lao động
5.2.6. Về giải pháp xây dựng thương hiệu
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
6.2.2. Đối với chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành
6.2.3. Đối với Nhà nước
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris