Luận văn Đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với du lịch Phú Quốc

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với du lịch Phú Quốc
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Các giả thuyết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu
1.3.1 Các giả thuyết cần kiểm định
1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu.
1.4 Phạm vi nghiên cứu .
1.4.1 Không gian nghiên cứu
1.4.2 Thời gian nghiên cứu:
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4.4 Giới hạn về nội dung của đề tài
1.5 Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Các khái niệm cơ bản về du lịch
2.1.2 Đánh giá tài nguyên du lịch
2.1.3 Chất lượng dịch vụ du lịch
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
2.2.3 Quy trình nghiên cứu
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHÚ QUỐC
3.1 Tổng quan về Kiên Giang và du lịch Phú Quốc.
3.1.1 Tổng quan về Kiên Giang
3.1.2 Tổng quan về du lịch Phú Quốc
3.2 Đánh giá tài nguyên và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch
3.2.1 Đánh giá tài nguyên du lịch
3.2.2 Đánh giá dân cư, kinh tế - xã hội và kết cấu hạ tầng
3.3 Phân tích thực trạng phát triển của hoạt động du lịch ở Phú Quốc từ năm 2006 đến năm 2008
3.3.1 Tổng số lượt khách
3.3.2 Tổng doanh thu
3.3.3 Cơ sở vật chất phục vụ du lịch
3.3.4 Thời gian lưu trú bình quân
3.4 Dự án đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ MỨC HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI DU LỊCH PHÚ QUỐC
4.1 Phân tích hành vi du lịch của du khách
4.1.1 Mục đích đi du lịch của du khách
4.1.2 Nguồn thông tin khi đi du lịch.
4.1.3 Hình thức đi du lịch
4.1.4 Số lần du lịch
4.1.5 Thời gian lưu lại khi đi du lịch Phú Quốc
4.2 Phân tích nhân tố và thiết lập các thang đo về chất lượng dịch vụ
4.2.1 Phân tích nhân tố .
4.2.2 Thiết lập các thang đo chất lượng dịch vụ du lịch
4.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức hài lòng của du khách.
4.4 Đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với từng yếu tố trong chất
lượng dịch vụ du lịch
4.5 Đánh giá mức độ hài lòng về chi phí của du khách
4.6 Đánh giá chung về du lịch Phú Quốc
4.7 Thuận lợi và khó khăn cho sự phát triển du lịch Phú Quốc.
4.7.1 Thuận lợi
4.7.2 Khó khăn
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN PHÚ QUỐC
5.1 Những tồn tại của du lịch Phú Quốc và nguyên nhân
5.2 Cơ sở đưa ra giải pháp
5.2.1 Định hướng phát triển du lịch Phú Quốc của Chính phủ
5.2.2 Ma trận SWOT
5.3 Một số giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và thu hút khách du lịch đến Phú Quốc.
5.3.1 Giải pháp phát triển Phú Quốc
5.3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
6.2.1 Đối với Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang
6.2.2 Đối với Sở Du Lịch Kiên Giang
6.2.3 Đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 1
PHỤ LỤC 2
DANH MỤC BIỂU BẢNG
B ẢNG 1: Mối quan hệ giữa mô hình gốc và mô hình hiệu chỉnh
BẢNG 2: Tổng số lượng khách du lịch đến Phú Quốc trong 3 năm
BẢNG 3: Đánh giá mức độ hài lòng của du khách
BẢNG 4: Đánh giá tài nguyên du lịch tự nhiên ở Phú Quốc
BẢNG 5: Đánh giá tài nguyên du lịch nhân văn ở Phú Quốc
BẢNG 6 : Thực trạng hoạt động du lịch ở Phú Quốc
BẢNG 7: Tốc độ tăng trưởng lượt khách đến Phú Quốc
BẢNG 8: Mục đích đến Phú Quốc du lịch của du khách
BẢNG 9: Nguồn thông tin du khách biết đến Phú Quốc
BẢNG 10: Các hình thức khi đi du lịch của du khách
BẢNG 11 : Số lần du khách đến du lịch Phú Quốc
BẢNG 12: Thời gian lưu lại của du khách khi đến Phú Quốc
BẢNG 13: Ma trận nhân tố sau khi xoay
BẢNG 14: Tổng hợp các biến theo các thang đo chất lượng
BẢNG 15: Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy
BẢNG 16: Kiểm định độ phù hợp của mô hình
BẢNG 17: Các thông số thống kê của từng biến trong phương trình
BẢNG 18: Đánh giá của du khách về các thuộc tính dịch vụ
BẢNG 19: Đánh giá mức độ hài lòng về chi phí
BẢNG 20: Đánh giá chung về du lịch Phú quốc
BẢNG 21 : Ma trận SWOT ..
DANH MỤC HÌNH
HÌNH 1: Mô hình của Gronroos
HÌNH 2: Mô hình mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài long
HÌNH 3 : Quy trình nghiên cứu
HÌNH 4: Mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ từ nhận xét của du khách
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
684
Bài viết
1,400
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris