Luận văn Đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với du lịch sinh thái tỉnh Tiền Giang

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với du lịch sinh thái tỉnh Tiền Giang

MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết hình thành đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát
1.2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể
1.3. CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Các giải thuyết cần kiển định
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1.4.1. Giới hạn về không gian
1.4.2. Giới hạn về thời gian
1.4.3. Giới hạn về nội dung
1.4.4. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Các khái niệm cơ bản về du lịch
2.1.1.1. Du lịch là gì?
2.1.1.2. Du lịch sinh thái là gì?
2.1.2. Nhu cầu du lịch và đặc điểm của khách du lịch sinh thái
2.1.2.1. Nhu cầu du lịch
2.1.2.2. Những đặc điểm cơ bản của khách du lịch sinh thái
2.1.3. Tổng quan kế hoạch đề tài nghiên cứu
2.1.3.1. Kiến thức và thông tin nghiên cứu
2.1.3.2. Tiếp cận vấn đề nghiên cứu
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thậo số liệu
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
2.3. SƠ LƯỢC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.3.1. Phân tích tần số
2.3.2. Phân tích bảng chéo
2.3.3. Phân tích nhân tố
2.3.4. Phân tích so sánh và xếp hạng
2.3.5. Phân tích SWOT
2.3.6. Phương pháp Willingness To Pay và Traveling Cost
2.3.6. Phương pháp ttrung bình số học gia quyền
Chương 3: TỔNG QUAN VÙNG NGHIÊN CỨU VÀ NỀN KINH TẾ DU LỊCH TỈNH TIỀN GIANG
3.1. KHÁI QUÁT TỈNH TIỀN GIANG
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1.1. Vị trí tự nhiên
3.1.1.2. Dân cư
3.1.1.3. Địa hình
3.1.1.4. Tiềm năng kinh tế
3.1.1.5. Tiềm năng tài nguyên du lịch sinh thái
3.1.1.6. Cơ sở hạ tầng
3.1.2. Khái quát về du lịch tỉnh Tiền Giang
3.1.2.1. Các điểm tham quan du lịch sinh thái chủ yếu của tỉnh
3.1.2.2. Di tích lịch sử văn hoá
3.1.3. Cơ sở vật chất, kỷ thuật phục vụ du lịch
3.1.3.1. Cơ sở lưu trú
3.1.3.2. Nhà hàng
3.1.3.3. Phương tiện vận chuyển du khách
Chương 4: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG DU LỊCH SINH THÁI TỈNH TIỀN GIANG
4.1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH
4.1.1. Đánh giá chung
4.1.1.1. Tình hình khách du lịch đến Tiền Giang
4.1.1.2. Tình hình thu nhập ngành du lịch tỉnh Tiền Giang
4.1.2. Thành tựu đạt được
4.2. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA DU LỊCH SINH THÁI TỈNH TIỀN GIANG
4.2.1. Thuận lợi
4.2.2 Khó khăn
4.3. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI
4.3.1. Chính sách phát triển
4.3.2. Các dự án đầu tư
Chương 5: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI DU LỊCH SINH THÁI TỈNH
5.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA DU KHÁCH
5.1.1. Đặc tính xã hội của du khách sinh thái
5.1.2. Thói quen của khách đi du lịch sinh thái
5.2. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI DU LỊCH SINH THÁI TIỀN GIANG
5.2.1. Lý do du khách đến Tiền Giang
5.2.2. Mức độ hài lòng của du khách về du lịch sinh thái
5.2.2.1. Về thắng cảnh thiên nhiên
5.2.2.2. Về điều kiện an ninh
5.2.2.3. Về hoạt động vui chơi giải trí
5.2.2.4. Về giao thông đường bộ và đường thuỷ
5.2.2.5. Về sự đa dạng của nhà hàng và khách sạn
5.2.2.6. Về ẩm thực
5.2.2.7. Về hàng lưu niệm
5.2.2.8. Sự thân thiện của người địa phương
5.2.2.9. Về hướng dẫn viên
5.2.2.10. Về nhân viên phục vụ
5.3. MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ CHI PHÍ CỦA DU KHÁCH
5.3.1. Thực trạng chi tiêu của khách du lịch tại Tiền Giang
5.3.1.1. Chi tiêu của khách đi du lịch theo hình thức mua tour
5.3.1.2. Chi tiêu của khách đi du lịch theo hình thức tự đi
5.3.2. Mức độ hài lòng của du khách về du lịch sinh thái
5.3.2.1. Đối với khách đi du lịch theo hình thức mua tour
5.3.2.2. Đối với khách đi du lịch theo hình thức tự sắp xếp
5.4. MỨC ĐỘ THOẢ MÃN CỦA DU KHÁCH VỀ HOẠT ĐỘNG TẠI ĐIỂM DU LỊCH SINH THÁI
5.5. MỨC ĐỘ QUAY LẠI CỦA DU KHÁCH
5.6. MỨC ĐỘ QUẢNG BÁ CỦA DU KHÁCH
Chương 6: CÁC GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TIỀN GIANG
6.1. CƠ SỞ ĐƯA RA GIẢI PHÁP
6.1.1. Định hướng phát triển ngành du lịch của tỉnh
6.1.2. Dự báo lượng khách du lịch đến Tiền Giang 2007 - 2010
6.1.3. Các hoạt động du lịch tại điểm được du khách thích nhất
6.1.4. Loại hình lưu trú ưa thích của du khách
6.1.5. Nhu cầu về hàng lưu niệm của du khách
6.1.6. Phân tích SWOT đối với du lịch sinh thái
6.2. GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI
6.2.1. Giải pháp chung
6.2.1.1. Điều kiện an ninh chính trị và an toàn xã hội
6.2.1.2. Về kinh tế
6.2.1.3. Chính sách phát triển du lịch
6.2.2. Giải pháp cụ thể trong du lịch
6.2.2.1. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch
6.2.2.2. Các dịch vụ phục vụ khách du lịch
6.2.2.3. Khả năng đón tiếp và phục vụ du khách
Chương 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
7.1. KẾT LUẬN
7.2. KIẾN NGHỊ
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
700
Bài viết
1,418
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris