Luận văn Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về công ty DL Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về công ty DL Cần Thơ

MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết của việc chọn đề tài nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.1.3. Mục tiêu chung .
1.1.4. Mục tiêu cụ thể .
1.3. CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Các giả thuyết khi nghiên cứu
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Địa bàn nghiên cứu
1.4.2. Thời gian nghiên cứu
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Những định nghĩa về du lịch
2.1.1.1. Định nghĩa du lịch
2.1.1.2. Khách tham quan (Visitor)
2.1.1.3. Du khách (Excursionist)
2.1.1.4. Sản phẩm du lịch
2.1.1.5. Đơn vị cung ứng du lịch
2.1.1.6. Marketing du lịch
2.1.2. Các loại hình du lịch
2.1.2.1. Du lịch quốc tế (International Tourism)
Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về công ty DL Cần Thơ
2.1.2.2. Du lịch nội địa
2.1.2.3. Du lịch trong nước
2.1.2.4. Du lịch quốc gia
2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của du khách
2.1.4. Phối thức tiếp thị
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.1.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.1.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.1.3. Phương pháp chọn mẫu và số lượng mẫu
2.2.1.4. Phạm vi nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu và phân tích
2.2.2.1. Phương pháp phân tích số liệu
2.2.2.2. Mô hình nghiên cứu
2.2.2.3. Lý thuyết ma trận SWOT
Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY DU LỊCH CẦN THƠ
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY DU LỊCH CẦN THƠ
3.1.1. Các hoạt động chính của công ty
3.1.2. Các đơn vị trực thuộc công ty
3.1.3. Các công ty liên doanh
3.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty du lịch Cần Thơ
3.2. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY DU LỊCH CẦN THƠ
3.2.1. Chức năng hoạt động của công ty du lịch cần thơ
3.2.2. Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty trong thời gian qua
3.2.3. Những thuận lợi và khó khăn của du lịch Cần Thơ
3.2.4. Tình hình thị trường tại Cần Thơ
3.2.5. Định hướng phát triển của công ty du lịch cần thơ
Chương 4: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG
Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về công ty DL Cần Thơ
CỦA DU KHÁCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY DU LỊCH CẦN THƠ
4.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÁCH HÀNG ĐƯỢC ĐIỀU TRA
4.1.1. Độ tuổi của khách hàng
4.1.2. Trình độ học vấn
4.1.3. Thu nhập của đối tượng nghiên cứu
4.2. CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CÔNG TY
4.2.1. Nhãn hiệu nhận biết đầu tiên
4.2.2. Cảm nhận sau khi sử dụng dịch vụ của công ty du lịch Cần Thơ
4.2.3. Mức độ cảm nhận của khách hàng sau khi đi tour
4.2.4. Mức độ đánh giá của khách hàng về công ty
4.3. ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN VIÊN
4.3.1. Đánh giá chung của khách hàng về người hướng dẫn viên
4.3.2. Mức hài lòng của khách hàng về người hướng dẫn viên
4.3.3. Thiếu sót của người hướng dẫn viên
4.3.4. Mong muốn người hướng dẫn viên trong tương lai
4.3.5. Đánh giá chung về người hướng dẫn viên
4.4. MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CÔNG TY
4.4.1. Mức hài lòng của khách hàng về phương tiện vận chuyển, điểm đến và thức ăn
4.4.2. Mức hài lòng của khách hàng về chương trình tham quan, giá cả
4.5. PHƯƠNG TIỆN NHẬN BIẾT THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CÔNG TY
4.6. NHẬN ĐINH TƯƠNG LAI CỦA KHÁCH HÀNG
4.6.1. Số lần đi du lịch trong 1 năm
4.6.2. Mục đích đi du lịch
Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về công ty DL Cần Thơ
4.6.3. Chi phí đi du lịch
4.6.4. Thời gian đi du lịch
4.6.5. Nơi thích đi du lịch
4.6.6. Điểm du lịch hấp dẫn
Chương 5: CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI
5.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH (PHÂN TÍCH SWOT)
5.1.1. Cơ hội, đe dọa, điểm mạnh, điểm yếu
5.1.2. Ma trận SWOT
5.2. CHIẾN LƯỢC CÔNG TY
5.2.1. Chiến lược sản phẩm
5.2.2. Chiến lược phân phối
5.2.3. Chiến lược giá
5.2.4. Chiến lược chiêu thị
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
700
Bài viết
1,418
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris