Luận văn Đánh giá mức độ thỏa mãn của du khách đối với du lịch Homestay ở Tiền Giang

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Đánh giá mức độ thỏa mãn của du khách đối với du lịch Homestay ở Tiền Giang
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1.Mục tiêu chung
1.2.2.Mục tiêu cụ thể
1.3. CÁC GIẢ THUYẾT KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.3.1.Giả thuyết
1.3.2.Câu hỏi nghiên cứu
1.4.PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.5.LƢỢT KHẢO TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
CHƢƠNG II: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1.1. Các khái niệm cơ bản
2.1.2. Sản phẩm du lịch
2.1.3. Sự thỏa mãn
2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
CHƢƠNG III: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH HOMESTAY Ở TIỀN GIANG
3.1. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA DU LịCH TIỀN GIANG
3.1.1. Lượt khách
3.1.2. Thời gian lưu trú
3.1.3. Doanh thu du lịch
3.1.4. Nhu cầu đầu tư
3.1.5. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
3.1.6. Về dịch vụ phục vụ du lịch
3.2. DU LỊCH HOMESTAY
3.2.1. Cơ sở pháp lý
3.2.2. Tổ chức quản lý
3.2.3. Số hộ kinh doanh
3.2.4. Cơ sở hạ tầng và vật chất phục vụ du lịch
3.2.5. Lượng khách du lịch Homestay
CHƢƠNG IV: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THỎA MÃN CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI DU LỊCH HOMESTAY Ở TIỀN GIANG
4.1. ĐẶC ĐIỂM DU KHÁCH
4.1.1. Giới tính
4.1.2. Nơi ở
4.1.3. Độ tuổi
4.1.4. Nghề nghiệp
4.1.5. Thu nhập
4.1.6. Trình độ học vấn
4.1.7. Kênh thông tin du lịch
4.1.8. Số lần đi du lịch
4.2. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THỎA MÃN CỦA DU KHÁCH THÔNG QUA CÁC YẾU TỐ
4.2.1. Đánh giá chung
4.2.2. Tính hấp dẫn của cảnh quan
4.2.3. Điều kiện tiện nghi của cơ sở vật chất
4.2.4. Điều kiện an toàn và vệ sinh
4.2.5. Phương tiện vận chuyển
4.2.6. Sự thân thiện của người dân địa phương
4.2.7. Hoạt động vui chơi giải trí
4.2.8. Chất lượng phục vụ của nhân viên phục vụ, hướng dẫn viên
4.2. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THỎA MÃN CỦA DU KHÁCH THÔNG QUA CHI PHÍ ĐI DU LỊCH
4.3 KHẢ NĂNG QUAY LẠI CÁC ĐIỂM HOMESTAY Ở TIỀN GIANG CỦA DU KHÁCH
4.4. PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN SỰ THỎA MÃN CỦA DU KHÁCH
CHƢƠNG V: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH HOMESTAY Ở TIỀN GIANG
5.1. CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP
5.1.1. Định hướng phát triển du lịch dựa vào cộng đồng
5.1.2. Dự báo khách du lịch đến Tiền Giang trong 3 năm tới
5.1.3. Các hoạt động được du khách đánh giá cao
5.1.4. Phân tích SWOT
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris