Luận văn Đánh giá quy trình kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho tại Công ty kiểm toán SGN

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Đánh giá quy trình kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho tại Công ty kiểm toán SGN
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4.4. Giới hạn
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái quát về Kiểm toán và Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính
2.1.2. Một số vấn đề chung về kế toán hàng tồn kho (HTK)
2.1.3. Một số vấn đề chung về kiểm toán khoản mục h àng tồn kho
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích s ố liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN VÀ CÔNG TY KHÁCH HÀNG - THÀNH PHÁT
3.1. GIỚI THIỆU CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Cơ cấu tổ chức công ty kiểm toán SGN
3.1.3. Chức năng và lĩnh vực hoạt động
3.1.4. Tình hình hoạt động của Công ty kiểm toán SGN
3.1.5. Phương hướng phát triển trong tương lai
3.2. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN
3.2.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán
3.2.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán
3.2.3. Giai đoạn hoàn thành kiểm toán
3.3. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH TRÌNH BÀY GIẤY LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN
3.4. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ĐƯỢC KIỂM TOÁN - CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU THÀNH PHÁT
3.4.1. Nhân sự và đặc điểm kinh doanh
3.4.2. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán tại công ty
3.4.3. Chế độ kế toán áp dụng
3.4.4. Hình thức kế toán áp dụng
3.4.5. Tóm lược các chính sách kế toán áp dụng
CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU THÀNH PHÁT
4.1. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY SGN ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY THÀNH PHÁT
4.1.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán
4.1.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán
4.1.3. Giai đoạn hoàn thành kiểm toán
4.2. KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO
4.2.1. Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ, thiết kế v à thực hiện các thử nghiệm kiểm soát đối với khoản mục hàng tồn kho
4.2.2. Thực hiện các thử nghiệm cơ bản trong kiểm toán khoản mục HTK
4.2.3. Kết luận sau kiểm toán
CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY SGN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
5.1. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CHUNG ĐỐI VỚI CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN
5.1.1. Thuận lợi
5.1.2. Khó khăn
5.2. ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TẠI SGN
5.2.1. Nhận xét về quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính
5.2.2. Nhận xét về quy trình kiểm toán phần hành Hàng tồn kho
5.2.3. So sánh quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty kiểm toán SGN với lý thuyết kiểm toán
5.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
5.3.1. Đối với quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính
5.3.2. Đối với quy trình kiểm toán phần hành Hàng tồn kho
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với Công ty SGN
6.2.2. Đối với nhà nước
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris