Luận văn Đánh giá quy trình kiểm toán các khoản trích lập dự phòng tại công ty kiểm toán SGN

234
1
18

badboy

Member
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1 Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1 Tổng quan về trích lập dự phòng
2.1.1.1. Khái niệm về dự phòng
2..1.1.2. Phân loại các khoản dự phòng
2.1.2. Giới thiệu về việc trích lập dự ph òng
2.1.2.1. Dự phòng nợ phải thu khó đòi
2.1.2.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
2.1.2.3. Dự phòng bảo hành sản phẩm.
2.1.2.4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính
2.1.2.5. Dự phòng phải trả
2.1.2.6. Chi phí phải trả
2.1.2.7. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
2.2. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính và đánh giá rủi ro kiểm toán.
2.2.1. Khái niệm về kiểm toán báo cáo t ài chính
2.2.2. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính
2.2.3. Rủi ro kiểm toán
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp đánh giá chung
2.3.2. Phương pháp phân tích s ố liệu
CHƯƠNG 3 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SGN
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán SGN
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.
3.1.2. Cơ cấu tổ chức công ty kiểm toán SGN:
3.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
3.3. Sơ đồ tổ chức phòng kế toán - tài chính
3.4. Thuận lợi và khó khăn
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
3.5. Phương hướng hoạt động kinh doanh
3.5.1. Về đào tạo
3.5.2. Về tuyển dụng
3.5.3. Về khách hàng
3.5.4. Về dịch vụ
3.6. Giới thiệu về công ty được kiểm toán.
3.6.1. Nhân sự và đặc điểm kinh doanh
3.6.1.1. Cơ cấu tổ chức công ty PENCIMEX
3.6.1.2. Đặc điểm kinh doanh
3.6.2. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán tại công ty.
3.6.2.1. Kỳ kế toán năm:
3.6.2.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán tại công ty:
3.6.3.Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng
3.6.3.1. Chế độ kế toán áp dụng:
3.6.3.2. Các chính sách kế toán áp dụng
CHƯƠNG 4 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH LẬP DỰ PH ÒNG TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN
4.1. Quy trình kiểm toán các khoản trích lập dự phòng
4.1.1. Các bước trong qui trình kiểm toán của công ty kiểm toán SGN
4.2. Phát hành báo cáo kiểm toán
4.2.1. Báo cáo khảo sát tìm hiểu khách hàng
4.2.1.1. Thông tin tổng quan về khách hàng
4.2.1.2. Nhu cầu của khách hàng
4.2.1.3. Đánh giá khả năng cung cấp dịch vụ
4.2.1.4. Kết quả khảo sát
4.2.2. Hợp đồng kiểm toán
4.2.3. Xây dựng chiến lược kiểm toán cụ thể
4.2.3.1. Khái quát về khách hàng
4.2.3.2. Chuẩn mực và phạm vi kiểm toán
4.2.3.3. Các vấn đề kiểm toán và kế toán quan trọng
4.2.3.4. Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ v à đánh giá rủi ro kiểm toán
4.2.3.5. Mức độ trọng yếu kế hoạch
4.2.3.6. Kế hoạch thời gian, nhân sự, chi phí v à qui ước kiểm toán
4.2.4. Thực hiện kiểm toán tại công ty khách h àng
4.2.4.1. Biểu chỉ đạo
4.2.4.2. Biểu tổng hợp lỗi
4.2.4.3. Chương trình kiểm toán
4.2.4.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi
4.2.4.5. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
4.2.4.6. Dự phòng bảo hành sản phẩm
4.2.4.7. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính
4.2.4.8. Dự phòng phải trả
4.2.4.9. Chi phí phải trả
4.2.4.10. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
#VALUE!
#VALUE!
TCKT SGN
5.1.1. Giai đoạn lập kế hoạch
5.1.2. Đối với việc đánh giá rủi ro tiềm t àng
5.1.3. Giai đoạn thực hiện kiểm toán.
5.1.4. Giai đoạn hoàn tất kiểm toán
5.2. Giải pháp hoàn thiện
5.2.1Giai đoạn lập kế hoạch
5.2.2 Giai đoạn thực hiện kiểm toán
5.2.3. Giai đoạn hoàn tất hồ sơ kiểm toán
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris