Luận văn Đánh giá quy trình kiểm toán chi phí & hoàn thiện các thử nghiệm kiểm soát tại công ty AFC

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Đánh giá quy trình kiểm toán chi phí & hoàn thiện các thử nghiệm kiểm soát tại công ty AFC
CHƯƠNG 1: PHẦN GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết hình thành đề tài:
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn:
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu tổng quát
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3 GIỚI HẠN VỀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Giới hạn về thời gian:
1.3.2. Giới hạn về không gian:
1.3.3. Giới hạn về nội dung:
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI -- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN:
2.1.1. Định nghĩa kiểm toán và các khái niệm liên quan
2.1.2. Khái niệm chi phí và một số chỉ tiêu trong quy trình kiểm toán chi phí:
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích s ố liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN AFC- CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1. GIỚI THIỆU CÔNG TY KIỂM TOÁN AFC
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển:
3.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức
3.1.3. Tình hình hoạt động của chi nhánh Cần Thơ:
3.1.4. Các dịch vụ cung cấp
3.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
3.3. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
3.3.1. Về khách hàng
3.3.2. Về dịch vụ
3.3.3. Tuyển dụng và đào tạo nhân viên
3.4. KHÁI QUÁT CHUNG QUY TRÌNH KI ỂM TOÁN CHI PHÍ ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY AFC
3.4.1. Những quy định về hồ sơ kiểm toán trong quy trình kiểm toán chi phí:
3.4.2. Các bước thực hiện trong quy trình kiểm toán
CHƯƠNG 4: ÁP DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN SIKAFISH - CÀ MAU
4.1. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN
4.1.1. Giai đoạn tiền kế hoạch
4.1.2. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán:
4.1.3. Thực hiện kế hoạch và chương trình kiểm toán:
4.2. ĐÁNH GIÁ CÔNG TY KHÁCH HÀNG:
4.2.1. Ưu điểm:
4.2.2. Nhược điểm:
4.3. ĐỀ NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TY KHÁCH H ÀNG
4.4. HOÀN THÀNH KIỂM TOÁN
4.4.1. Phát hành thư quản lý đối với khoản mục chi phí:(Phụ lục D)
4.4.2. Phát hành báo cáo kiểm toán: (Phụ lục B và Phụ lục C)
4.4.3. Nhận xét việc thực hiện kiểm toán đối với khoản mục chi phí, kết luận s ơ bộ về các yếu tố có liên quan ảnh hưởng trong quá trình kiểm toán khoản mục này:61
CHƯƠNG 5 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT V À QUY TRÌNH KIÊM TOÁN CHI PHÍ C ỦA CÔNG TY AFC CÙNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN
5.1. THUẬN LỢI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN KIỂM TOÁN
5.1.1. Các yếu tố khách quan
5.1.2. Các yếu tố chủ quan:
5.2. KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN KIỂM TOÁN
5.3. ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN
5.3.1. Ưu điểm của quy trình kiểm toán chi phí
5.3.2. Nhược điểm của quy trình kiểm toán chi phí:
5.4. SO SÁNH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI PHÍ CỦA CÔNG TY AFC VỚI CÁC CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN
5.4.1. Giống nhau:
5.4.2. Khác nhau:
5.5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT V À HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI PHÍ CỦA CÔNG TY AFC
5.5.1. Căn cứ đề xuất giải pháp:
5.5.2. Một số giải pháp hoàn thiện thử nghiệm kiểm soát trong quá trình kiểm toán
5.5.3. Một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí:
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với quy trình kiểm toán của Công ty Kiểm toán AFC:
6.2.2. Kiến nghị đối với các cơ quan có liên quan:
Nguồn: Sưu tầm từ Internet


Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
693
Bài viết
1,409
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris