Luận văn Đánh giá quy trình kiểm toán Doanh thu bán hàng và Nợ phải thu khách hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Đánh giá quy trình kiểm toán Doanh thu bán hàng và Nợ phải thu khách hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC
MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU BẢNG
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể:
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian:
1.3.2. Thời gian:
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu:
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2
CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm kiểm toán
2.1.2. Vai trò kiểm toán:
2.1.3. Phân loại kiểm toán:
2.1.4. Quy trình thực hiện kiểm toán Doanh thu bán hàng và Nợ phải thu khách hàng:
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu:
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu :
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu:
CHƯƠNG 3
GIỚI THIỆU CÔNG TY KIỂM TOÁN AFC VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG, NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG22
3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN AFC
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Lĩnh vực hoạt động
3.1.3. Cơ cấu tổ chức
3.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh
3.2. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY AFC HỒ CHÍ MINH
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH QUY TRÌNH VÀ KẾT QUẢ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG CÔNG TY TNHH MSN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN AFC
4.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MSN
4.1.1. Đặc điểm hoạt động của công ty:
4.1.2. Sơ đồ tổ chức
4.1.3. Lĩnh vực kinh doanh
4.1.4. Chế độ kế toán áp dụng
4.2. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH VÀ KẾT QUẢ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG, NỢ PHẢI THU CÔNG TY TNHH MSN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN AFC TP HỒ CHÍ MINH
4.2.1. Phân tích giai đoạn chuẩn bị kiểm toán:
4.2.2. Phân tích giai đoạn thực hiện kiểm toán
4.2.3. Phân tích giai đoạn hoàn thành kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán:
CHƯƠNG 5
ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG
5.1. ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN
5.1.1. Ưu điểm
5.1.2. Nhược điểm:
5.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN
CHƯƠNG 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris