Luận văn Đánh giá quy trình kiểm toán doanh thu và chi phí của Công ty Kiểm toán SGN và giải pháp hoàn thiện

234
1
18

badboy

Member
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1 Lý do chọn đề tài
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Một số khái niệm và định nghĩa liên quan đến kiểm toán
2.1.2 Nội dung và đặc điểm của khoản mục doanh thu - chi phí
2.1.3 Mục tiêu kiểm toán doanh thu và chi phí
2.1.4 Quy trình kiểm toán doanh thu và chi phí của SGN
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích s ố liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN V À TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SGN
3.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức
3.1.3 Tình hình hoạt động
3.1.4 Các dịch vụ cung cấp.
3.2 ĐÁNH GIÁ CHUNG THUẬN LỢI - KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY
3.2.1 Thuận lợi
3.2.2 Khó khăn
3.3 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
3.3.1 Về khách hàng
3.3.2 Về dịch vụ
3.3.3 Về doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh
3.3.4 Tuyển dụng và đào tạo nhân viên
CHƯƠNG 4: THỰC HIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY DA XUẤT KHẨU PHƯƠNG NAM
4.1 CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN
4.1.1 Khái quát về công ty TNHH Sản xuất Giày da xuất khẩu Phương Nam
4.1.2 Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ v à đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát
4.1.3 Thực hiện thử nghiệm kiểm soát v à đánh giá lại rủi ro kiểm soát
4.1.4 Mức độ trọng yếu kế hoạch
4.2 THỰC HIỆN KIỂM TOÁN DOANH THU
4.2.1 Biểu chỉ đạo
4.2.2 Bảng Tổng hợp lỗi
4.2.3 Chương trình kiểm toán doanh thu
4.2.4 Áp dụng thủ tục phân tích
4.2.5 Thực hiện các thử nghiệm chi tiết
4.3 THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CHI PHÍ ...
4.3.1 Chương trình kiểm toán chi phí
4.3.2 Áp dụng thủ tục phân tích
4.3.3 Thực hiện các thử nghiệm chi tiết
4.4 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY DA XUẤT KHẨU PHƯƠNG NAM
4.4.1 Ưu điểm
4.4.2 Nhược điểm
4.4.3 Một số kiến nghị
4.5 HOÀN THÀNH KIỂM TOÁN
CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHO QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN
5.1 SO SÁNH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CỦA SGN VỚI LÝ THUYẾT ĐÃ HỌC
5.1.1 Giống nhau
5.1.2 Khác nhau
5.2 ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU-CHI PHÍ CỦA SGN
5.2.1 Về ưu điểm
5.2.2 Về nhược điểm
5.3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
5.4 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris