Luận văn Đánh giá quy trình kiểm toán doanh thu và nợ phải thu của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán SGN

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Đánh giá quy trình kiểm toán doanh thu và nợ phải thu của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán SGN
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu và kết quả mong đợi
1.4. Giới hạn nội dung nghiên cứu
1.5. Sơ khảo tài liệu có liên quan
2. Chế độ kế toán, các chuẩn mực kế toán Việt Nam v à thông tư hướng dẫn
3. Giáo trình kiểm toán
4. Từ sách, tạp chí chuyên ngành
5.Tài lệu khác
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2..1 Phương pháp luận
2.1.1 Một số khái niệm và định nghĩa liên quan đến kiểm toán
2.1.2 Nội dung và đặc điểm của khoản mục doanh thu v à khoản mục nợ phải thu
2.1.3 Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu v à nợ phải thu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích s ố liệu
Đánh giá quy trình kiểm toán Doanh thu và Nợ phải thu của cty kiểm toán SGN
Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN
3.1. Giới thiệu về công ty kiểm toán SGN
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Cơ cấu tổ chức công ty kiểm toán SGN
3.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh
3.3. Tình hình hoạt động của công ty kiểm toán
3.3.1 Đặc điểm khách hàng
3.3.2. Quy mô hoạt động
3.3.3. Chiến lược kiểm toán
3.3.4.Chiến lược nhân sự
3.3.5.Kết quả hoạt động kinh doanh
3.4. Phương hướng của công ty trong tương lai
3.4.1 Về khách hàng
3.4.2 Về dịch vụ
3.4.3 Về doanh thu và kết quả kinh doanh
3.5. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của công ty
3.5.1 Chuẩn bị kiểm toán
3.5.2 Thực hiện kiểm toán
3.5.3 Hoàn thành kiểm toán
Chương 4: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TÂY ĐÔ
4.1. Phân tích giai đoạn chuẩn bị kiểm toán
4.1.1 Tìm hiểu khách hàng
4.1.2 Đánh giá rủi ro kiểm toán và xác lập mức trọng yếu kế hoạch
4.1.3 Xác định phạm vi và chuẩn mực kiểm toán áp dụng, các vấn đề kế toán và kiểm toán quan trọng
4.1.4 Nhận xét về chương trình kiểm toán
4.2. Phân tích giai đoạn thực hiện kiểm toán
4.2.1 Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát đánh giá lại rủi ro kiểm soát
4.2.2 Thực hiện các thử nghiệm cơ bản
4.3. Phân tích giai đoạn hoàn thành kiểm toán
Đánh giá quy trình kiểm toán Doanh thu và Nợ phải thu của cty kiểm toán SGN
Chương 5: ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN
5.1. Đánh giá quy trình kiểm toán
5.1.1 Ưu điểm
5.1.2 Nhược điểm
5.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán của SGN
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris