Luận văn Đánh giá quy trình kiểm toán hàng tồn kho Công ty TNHH Kiểmtoán và Tư vấn Tài chính Kế toán SGN.

234
1
18

badboy

Member
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIỆN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái quát chung về hàng tồn kho
2.1.2. Kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho
2.1.3. Mục tiêu kiểm toán hàng tồn kho
2.1.4. Nội dung kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính
2.1.5. Phương pháp kiểm toán áp dụng trong kiểm toán h àng tồn kho
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích s ố liệu
CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRI ỂN
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ
3.3. CÁC DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY
3.4. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
3.4.1. Lập kế hoạch kiểm toán
3.4.2. Thực hiện kế hoạch kiểm toán
3.4.3. Kết thúc kiểm toán
CHƯƠNG 4 NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN
4.1. ƯU ĐIỂM CỦA QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI SGN
4.2. NHƯỢC ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN HIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI SGN
4.2.1. Phương pháp chọn mẫu
4.2.2. Phương pháp kiểm kê hàng tồn kho
4.2.3. Phương pháp tính giá thành thành ph ẩm
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. KẾT LUẬN
5.2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
687
Bài viết
1,397
Thành viên
588
Thành viên mới
ANNONGPHAT