Luận văn Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ phần mềm TDK

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ phần mềm TDK

GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết của vấn đề
1.1.2. Căn cứ khoa học thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Không gian
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Định nghĩa kiểm toán
2.1.2. Phân loại kiểm toán
2.1.2.1. Phân loại theo mục đích
2.1.2.2. Phân loại theo chủ thể
2.1.3. Nội dung và đặc điểm của khoản mục doanh thu
2.1.3.1. Doanh thu bán hàng và cung c ấp dịch vụ
2.1.3.2. Doanh thu hoạt động tài chính
2.1.3.3. Thu nhập khác
2.1.3.4. Doanh thu nội bộ
2.1.3.5. Mục tiêu kiểm toán khoản mục doanh thu
2.1.4. Các chỉ tiêu chuẩn mực kế toán doanh thu
2.1.4.1. Phương pháp ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.1.4.2. Phương pháp ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính
2.1.4.3. Phương pháp ghi nhận doanh thu khác
2.1.4.4. Phương pháp ghi nhận doanh thu nội bộ
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích
CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN V À DỊCH VỤ PHẦN MỀM TDK VÀ CÔNG TY ABC
3.1. GIỚI THIỆU CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ PHẦN MỀM TDK
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.1.2. Lĩnh vực hoạt động
3.1.3. Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động
3.1.4. Cơ cấu tổ chức
3.2. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VÀ DỊCH VỤ PHẦN MỀM TDK
3.2.1.Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của công ty
3.2.1.1. Chuẩn bị kiểm toán
3.2.1.2. Thực hiện kiểm toán
3.2.1.3. Phát hành báo cáo kiểm toán và lưu hồ sơ
3.2.2. Tìm hiểu thông tin khách hàng
3.2.3. Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách h àng
3.2.4. Bản kế hoạch kiểm toán
3.2.4.1. Hồ sơ chuẩn bị
3.2.4.2. Hồ sơ cung cấp cho kiểm toán viên lưu
3.2.4.3. Thời gian làm việc
3.2.4.4. Thực hiện kiểm toán tại đơn vị
3.2.4.5. Lập báo cáo kiểm toán dự thảo trình ban giám đốc
duyệt và gửi cho khách hàng
3.2.4.6. Phát hành báo cáo kiểm toán chính thức
3.2.4.7. Hoàn thiện và tổ chức lưu trữ file hồ sơ tại công ty kiểm toán
3.2.4.8. Giới thiệu mẫu giấy làm việc của công ty
3.2.5. Chương trình kiểm toán doanh thu tại công ty TDK
3.2.5.1. Chương trình kiêm toán doanh thu bán hàng và cung c ấp dịch vụ
3.2.5.2. Chương trình kiểm toán doanh thu hoạt động t ài chính
3.2.5.3. Chương trình kiểm toán thu nhập khác
3.3. GIỚI THIỆU CÔNG TY KHÁCH HÀNG ABC
3.3.1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
3.3.1.1. Hình thức sở hữu vốn
3.3.1.2. Lĩnh vực kinh doanh
3.3.1.3. Ngành nghề kinh doanh
3.3.1.4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
3.3.2. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
3.3.2.1. Kỳ kế toán áp dụng
3.3.2.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
3.3.3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng
3.3.3.1. Chế độ kế toán áp dụng
3.3.3.2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán v à chế độ kế toán
3.3.3.3. Hình thức kế toán áp dụng
3.3.4. Các chính sách kế toán áp dụng
3.3.4.1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền
3.3.4.2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
3.3.4.3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư
3.3.4.4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
3.3.4.5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
3.3.4.6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay
3.3.4.7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác
3.3.4.8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
3.3.4.9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhân
3.3.4.10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
3.3.4.11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
3.3.4.12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính
3.3.4.13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
CHƯƠNG 4 ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN
4.1. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN KIỂM TOÁN DOANH THU
4.1.1. Nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
4.1.1.1. Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ
4.1.1.2. Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát
4.1.1.3. Đánh giá mức rủi ro tiềm tàng
4.1.1.4. Đánh giá rủi ro kiểm toán
4.1.1.5. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát
4.1.1.6. Đánh giá lại rủi ro kiểm soát và thiết kế các thử nghiệm cơ bản
4.1.2. Thử nghiệm cơ bản
4.1.2.1. Thủ tục phân tích
4.1.2.2. Thử nghiệm chi tiết
4.2. ĐÁNH GIÁ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU
4.2.1. Ưu điểm của quy trình
4.2.2. Nhược điểm của quy trình
4.3. KẾT LUẬN HOÀN THÀNH KIỂM TOÁN
CHƯƠNG 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP
5.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
5.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris