Luận văn Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định tại công ty kiểm toán SGN

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định tại công ty kiểm toán SGN
CHƯƠNG 1: GiỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Những vấn đề chung về tài sản cố định
2.1.2. Kế toán tài sản cố định
2.1.3. Những vấn đề chung về kiểm toán
2.1.4. Kiểm toán tài sản cố định
2.1.5. Một số gian lận sai sót thường gặp trong kiểm toán khoản mục TSCĐ và các biện pháp hạn chế các sai sót đó
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích s ố liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY SGN
3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty kiểm toán SGN
3.1.3. Các dịch vụ của công ty
3.1.4. Vài nét về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty kiểm toán SGN
3.2. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY SGN
3.2.1. Khảo sát khách hàng
3.2.2. Lập kế hoạch
3.2.3. Thực hiện kiểm kê
3.2.4. Tiến hành kiểm toán
3.2.5. Hoàn thành kiểm toán và phát hành bản dự thảo báo cáo kiểm toán
3.2.6. Phát hành báo cáo kiểm toán chính thức, thư quản lý
CHƯƠNG 4: THỰC HIỆN KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU ĐẠI VIỆT
4.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KHÁCH HÀNG ĐẠI VIỆT
4.1.1. Lịch sử hình thành và đặc điểm hoạt động của công ty
4.1.2. Cơ cấu tổ chức, nhân sự của công ty
4.1.3. Các chính sách kế toán của công ty
4.2. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU ĐẠI VIỆT
4.2.1. Chuẩn bị kiểm toán
4.2.2. Thực hiện kiểm toán
4.2.3. Hoàn tất kiểm toán
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC T ÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY SGN
5.1. NHỮNG ƯU NHƯỢC ĐIỂM TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY SGN
5.1.1. Ưu diểm
5.1.2. Nhược điểm
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NH ƯỢC ĐIỂM VÀ NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC T ÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY SGN
5.3. SO SÁNH QUY TRÌNH GIỮA LÝ THUYẾT VÀ THỰC TẾ
5.3.1. Giống nhau
5.3.1. Khác nhau
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
DANH MỤC BIỂU BẢNG
Bảng 1: Tình hình
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,408
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris