Luận văn Đánh giá Quy trình kiểm toán nợ phải trả người bán của công ty kiểm toán AISC

234
1
18

badboy

Member
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.3.4. Giới hạn nghiên cứu và kết quả mong đợi
1.4. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LU ẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Một số khái niệm về kiểm toán
2.1.1.1. Định nghĩa về kiểm toán
2.1.1.2. Phân loại kiểm toán
2.1.1.3. Một số khái niệm khác
2.1.2. Quy trình thực hiện kiểm toán nợ phải trả
2.1.2.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán
2.1.2.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY KIỂM TOÁN AISC V À QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ
3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN AISC
3.1.1. Quá trình hình thành và phát tri ển
3.1.2. Lĩnh vực hoạt động
3.1.3. Cơ cấu tổ chức
3.1.4. Tình hình hoạt động
3.2. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY AISC
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH QUY TR ÌNH VÀ KẾT QUẢ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN CỦA CÔNG TY A DO CÔNG TY AISC KIỂM TOÁN
4.1. GIỚI THIỆU CÔNG TY A
4.2. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN
4.2.1. Phân tích giai đoạn chuẩn bị kiểm toán
4.2.1.1. Tiếp nhận khách hàng và ký hợp đồng kiểm toán
4.2.1.2. Tìm hiểu khách hàng
4.2.1.3. Lập kế hoạch kiểm toán
4.2.1.4. Chương trình kiểm toán
4.2.2. Phân tích giai đoạn thực hiện kiểm toán
4.2.2.1. Thiết kế và thực hiện thử nghiệm cơ bản
4.2.3. Hoàn thành kiểm toán
CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
5.1. ĐÁNH GIÁ
5.1.1. Ưu điểm
5.1.2. Hạn chế
5.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Kiến nghị chung
6.2.2. Kiến nghị về quy trình kiểm toán nợ phải trả
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
687
Bài viết
1,397
Thành viên
588
Thành viên mới
ANNONGPHAT