Luận văn Đánh giá quy trình kiểm toán Tài sản cố định và chi phí khấu hao tại Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán CA&A

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Đánh giá quy trình kiểm toán Tài sản cố định và chi phí khấu hao tại Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán CA&A
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Phạm vi về không gian
1.4.2. Phạm vi về thời gian
1.4.3. Phạm vi về đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN V À KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ KHẤU HAO
2.1.1. Khái quát chung về kiểm toán
2.1.1.1. Định nghĩa Kiểm toán
2.1.1.2. Phân loại kiểm toán
2.1.1.3. Hệ thống kiểm soát nội bộ
2.1.1.4. Xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán
2.1.1.5. Chương trình kiểm toán
2.1.2. Khái niệm Tài sản cố định và Chi phí khấu hao
2.1.2.1. Tài sản cố định
2.1.2.2. Chi phí khấu hao
2.1.3. Kế toán Tài sản cố định và Chi phí khấu hao
2.1.3.1. Kế toán Tài sản cố định
2.1.3.2. Kế toán khấu hao tài sản cố định
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích s ố liệu
CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH T Ư VẤN VÀ KIỂM TOÁN CA&A VÀ CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH ABC
3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN CA&A
3.1.1. Giới thiệu chung
3.1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty
3.1.2.1. Sơ đồ Công ty
Hình 1: Sơ đồ tổ chức Công ty CA&A
3.1.2.2. Nhân sự.
3.1.3. Các dịch vụ cung cấp
3.2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH ABC
3.2.1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
3.2.2. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
3.2.3. Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng
3.2.4. Các chính sách kế toán áp dụng
CHƯƠNG 4 ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ KHẤU HAO TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN CA&A
4.1. QUY TRÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY
4.1.1. Bước 1: Khảo sát khách hàng
4.1.2. Bước 2: Gửi thư đề nghị đến khách hàng
4.1.3. Bước 3: Ký hợp đồng dịch vụ
4.1.4. Bước 4: Kế hoạch thực hiện dịch vụ
4.1.5. Bước 5: Thực thi dịch vụ
4.1.6. Bước 6: Rà soát và phê duyệt hồ sơ kiểm toán
4.1.7. Bước 7: Phát hành báo cáo kiểm toán
4.1.8. Bước 8: Phát hành thư quản lý
4.1.9. Bước 9: Lưu báo cáo kiểm toán, thư quản lý, ghi nhận các vấn đề cho kỳ kiểm toán tiếp theo
4.1.10. Bước 10: Các vấn đề khác
4.2. KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ KHẤU HAO TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH ABC
4.2.1. Tìm hiểu và đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ về t ài sản cố định và chi phí khấu hao của Công ty ABC
4.2.1.1. Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ về TSCĐ và chi phí khấu hao
4.2.1.2. Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát
4.2.1.3. Xác lập mức trọng yếu
4.2.2. Thủ tục phân tích
4.2.3. Thử nghiệm chi tiết
CHƯƠNG 5 NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ CỦA QUY TRÌNH KIỂM TOÁN
5.1. KẾT QUẢ RÚT RA TỪ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN
5.1.1. Kết quả đạt được
5.1.2. Hạn chế của Quy trình kiểm toán
5.2. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT TRONG THỜI GIAN TỚI
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris