Luận văn Đánh giá quy trình phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán AFC

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Đánh giá quy trình phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán AFC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm và vai trò của quy trình phân tích
2.1.2. Nguồn tài liệu của quy trình phân tích
2.1.3. Các phương pháp phân tích
2.1.4. Các chỉ số tài chính quan trọng thường được sử dụng trong kiểm toán
2.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quy trình phân tích
#VALUE!
2.1.7. Điều tra các yếu tố bất thường
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN AFC - CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty
3.2.1. Cơ cấu tổ chức
3.2.2. Hoạt động của Công ty AFC
3.3. Phương hướng phát triển trong tương lai
3.4. Quy trình phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính áp dụng tại Công ty AFC
3.4.1. Giới thiệu khái quát về quy trình kiểm toán tại Công ty AFC
3.4.2. Giới thiệu về quy trình phân tích qua từng giai đoạn trong kiểm toán báo cáo tài chính áp dụng tại Công ty AFC
CHƯƠNG 4: KHẢO SÁT QUY TRÌNH PHÂN TÍCH TRONG THỰC TẾ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HOÀNG LONG
4.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Thủy sản Hoàng Long
4.1.1. Đặc điểm hoạt động của công ty
4.1.2. Năm tài chính, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
4.1.3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng
4.1.4. Các chính sách kế toán quan trọng
4.1.5. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
4.2. Khảo sát quy trình phân tích trong thực tế kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thủy sản Hoàng Long
4.2.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán
4.2.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán
4.2.3. Giai đoạn soát xét tổng thể cuộc kiểm toán
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN AFC
5.1. Đánh giá về quy trình phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán AFC
5.1.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán
5.1.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán
5.1.3. Giai đoạn soát xét tổng thể cuộc kiểm toán
5.2. Nguyên nhân của những tồn tại vừa được nêu trên
5.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán AFC
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với các công ty kiểm toán ở Việt Nam
6.2.2. Đối với các công ty được kiểm toán
6.2.3. Đối với các cơ quan chức năng
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris