Luận văn Đánh giá thủ tục phân tích được áp dụng trong kiểm toán bá o cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán AA

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Đánh giá thủ tục phân tích được áp dụng trong kiểm toán bá o cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán AA
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Các giả thuyết cần kiểm định
1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Không gian:
1.4.2 Thời gian thực tập
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái niệm và vai trò của thủ tục phân tích
2.1.2 Các phương pháp phân tích ch ủ yếu
2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của thủ tục phân tích
2.1.4. Mục đích và phương pháp phân tích áp dụng trong các giai đoạn của quy trình kiểm toán.
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích s ố liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ VÀ QUY TRÌNH PHÂN TÍCH ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY
3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ.
3.1.1. Quá trình hình thành và ph át triển
3.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
3.1.3. Nguyên tắc hoạt động
3.1.4. Mục tiêu hoạt động
3.1.5. Phương hướng hoạt động
3.1.6. Những dịch vụ do AA cung cấp.
3.1.7. Điểm mạnh và điểm yếu của công ty AA
3.2. TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH CỦA CÔNG TY AA TRONG 3 NĂM 2 006 - 2008
Chương 4: VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH V ÀO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NEW HOPE THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
4.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
4.1.1. Đặc điểm hoạt động
4.1.2. Hội đồng thành viên và Ban giám đốc
4.1.3. Niên độ và chế độ kế toán áp dụng
4.1.4. Các chính sách kế toán áp dụng
4.2. THỦ TỤC PHÂN TÍCH ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NEW HOPE
4.2.1. Thủ tục phân tích áp dụng trong giai đoạn lập kế hoạch
4.2.2. Thủ tục phân tích áp dụng trong giai đoạn thực hiện kiểm toán.
4.2.3. Thủ tục phân tích áp dụng trong giai đoạn ho àn thành kiểm toán
Chương 5: NHẬN XÉT VỀ VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁNAA
5.1. NHẬN XÉT VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH CHO TỪNG GIAI ĐOẠN
5.1.1. Giai đoạn lập kế hoạch
5.1.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán
5.1.3. Giai đoạn hoàn thành kiểm toán
5.2. NHẬN XÉT VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH CHO TỪNG KHOẢN MỤC
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LUC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,408
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris