Luận văn Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển loại hình du lịch tham quan chợ nổi Cái Răng- Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển loại hình du lịch tham quan chợ nổi Cái Răng- Cần Thơ
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1. CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Thời gian nghiên cứu
1.4.2. Không gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4.4. Giới hạn của đề tài
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Các khái niệm cơ bản
2.1.2. Tài nguyên du lịch
2.1.3. Sản phẩm du lịch
2.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch
2.1.5. Chất lượng dịch vụ du lịch
2.1.6. Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập sô liệu
2.2.2. Phương pháp chọn mẫu
2.2.3. Phương pháp xác định cỡ mẫu
2.2.4. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ THỰC TRẠNG CỦA DU LỊCH CẦN THƠ
3.1. TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH CẦN THƠ
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Tài nguyên du lịch
3.1.3. Các loại hình du lịch
3.2. THỰC TRẠNG CỦA NGÀNH DU LỊCH CẦN THƠ
3.2.1. Lượng khách lưu trú
3.2.2. Hoạt động lữ hành
3.2.3. Công tác xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ du lịch
3.2.4. Doanh thu của ngành du lịch
3.2.5. Nguồn nhân lực cho du lịch
3.3. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÀNH DU LỊCH CẦN THƠ
3.3.1. Thuận lợi
3.3.2. Khó Khăn
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA LOẠI HÌNH DU LỊCH THAM QUAN CHỢ NỔI CÁI RĂNG - CẦN THƠ
4.1. GIỚI THIỆU CHỢ NỔI CÁI RĂNG - CẦN THƠ
4.1.1. Vài nét sơ lược về chợ nổi
4.1.2. Chợ nổi Cái Răng - Cần Thơ
4.1.3. Một số tour tham quan chợ nổi ở Cần Thơ
4.2. THỰC TRẠNG CỦA TOUR DU LỊCH THAM QUAN CHỢ NỔI CÁI RĂNG - CẦN THƠ
4.2.1. Điều kiện phát triển du lịch
4.2.2. Số lượng khách
4.2.3. Tỷ lệ quay lại
4.2.4. Chi tiêu của khách
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG
CỦA DU KHÁCH VỀ TOUR THAM QUAN CHỢ NỔI CÁI RĂNG - CẦN THƠ
5.1. ĐÁNH GIÁ THANG ĐO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA TOUR THAM QUAN CHỢ NỔI CÁI RĂNG THEO MÔ HÌNH SERQUAL
5.1.1. Đánh giá thang đo chất lượng dịch vụ theo mô hình SERVQUAL bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha
5.1.2. Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA (exploratory factor analysis)
5.1.3. Kiểm tra độ tin cậy của thang đo theo mô hình SERVQUAL
5.2. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH VỀ CHUYẾN THAM QUAN CHỢ NỔI CÁI RĂNG57
5.2.1. Đánh giá của khách du lịch về chất lượng của tour tham quan chợ nổi Cái Răng
5.2.2. Phân tích sự ảnh hưởng của SERVQUAL đến SAT
5.2.2. Phân tích sự ảnh hưởng của từng thành phần SERVQUAL đến SAT
5.3. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT
5.3.1. Các giả thiết về mối quan hệ giữa sự hài lòng và các thành phần của SERVQUAL
5.3.2. Các giả thiết về sự khác biệt giữa các thành phần SERVQUAL theo các biến phân loại
CHƯƠNG 6: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH THAM QUAN Ở CHỢ NỔI CÁI RĂNG - CẦN THƠ
6.1. CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP
6.1.1. Từ các định hướng của cơ quan quản lý du lịch
6.1.2. Từ tình hình thực tế
6.2. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH THAM QUAN Ở CHỢ NỔI CÁI RĂNG - CẦN THƠ
6.2.1. Các giải pháp chung
6.2.2. Thiết lập thứ tự ưu tiên cải tiến chất lượng dịch vụ du lịch
6.2.3. Đề xuất mô hình du lịch tham quan kết hợp mua sắm và thưởng thức ẩm thực tại chợ nổi Cái Răng - Cần Thơ
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
7.1. KẾT LUẬN
7.2. KIẾN NGHỊ
7.2.1. Đối với cơ quan quản lý du lịch
7.2.2. Đối với chính quyền địa phương
7.2.3. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
7.2.4. Đối với cộng đồng cư dân địa phương
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris