Luận văn Đánh giá và cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ cho các doanh nghiệp vừa v à nhỏ ở quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Đánh giá và cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ cho các doanh nghiệp vừa v à nhỏ ở quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Những vấn đề chung về hệ thống kiểm soát nội bộ
2.1.2. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích s ố liệu
CHƯƠNG 3
THỰC TRẠNG VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở QUẬN BÌNH THỦY
3.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP VỪA V À NHỎ Ở QUẬN BÌNH THỦY
3.1.1. Sơ lược về địa bàn Quận Bình Thủy
3.1.2. Tổng quan về các doanh nghi ệp vừa và nhỏ ở Quận Bình Thủy
3.2. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở QUẬN BÌNH THỦY
3.2.1. Tổng quan về mẫu nghiên cứu
3.2.2. Thực trạng xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ở Quận Bình Thủy
3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở QUẬN BÌNH THỦY
3.3.1. Môi trường kiểm soát
3.3.2. Đánh giá rủi ro
3.3.3. Hoạt động kiểm soát
3.3.4. Thông tin truyền thông
3.3.5. Giám sát
3.3.6. Đối với toàn hệ thống
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA V À NHỎ Ở QUẬN BÌNH THỦY
4.1. MÔ TẢ DỮ LIỆU
4.2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH
4.2.1. Mô hình kỳ vọng
4.2.2. Kiểm tra độ phù hợp
4.2.3. Kết quả
4.3. PHÂN TÍCH Ý NGHĨA MÔ HÌNH
4.3.1. Biến loại hình doanh nghiệp (LHDN)
4.3.2. Tiếp xúc nhân viên (TXNV)
4.3.3. Cơ cấu tổ chức (CCTC)
4.3.4. Phân chia trách nhiệm (PCTN)
4.3.5. Quy định tuyển dụng (QDTD)
4.3.6. Chuẩn mực đạo đức (CMDD)
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở QUẬN BÌNH THỦY
5.1. NHỮNG MẶT HẠN CHẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA V À NHỎ Ở QUẬN BÌNH THỦY
5.1.1. Môi trường kiểm soát
5.1.2. Đánh giá rủi ro
5.1.3. Hoạt động kiểm soát
5.1.4. Thông tin truyền thông
5.1.5. Giám sát
5.2. GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở QUẬN BÌNH THỦY
5.2.1. Về môi trường kiểm soát
5.2.2. Về đánh giá rủi ro
5.2.3. Về hoạt động kiểm soát
5.2.4. Về thông tin truyền thông
5.2.5. Về giám sát
CHƯƠNG 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với các cơ quan ban hành luật
6.2.2. Đối với chính quyền địa phương
6.2.3. Đối với các tổ chức tài chính
6.2.4. Đối với đề tài trong tương lai
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris