Luận văn Đánh giá việc vận dụng khái niệm mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán tại công ty kiểm toán Mỹ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Đánh giá việc vận dụng khái niệm mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán tại công ty kiểm toán Mỹ
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1.Lý do chọn đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Trọng yếu
a. Khái niệm
b. Trọng yếu trong kiểm toán
c. Quy trình xác lâpk mức trọng yếu
2.1.2. Rủi ro kiểm toán
a. Khái niệm
b. Các bộ phận hợp thành rủi ro kiểm toán
2.1.3. Mối quan hệ giữa rủi ro kiểm toán và trọng yếu trong kiểm toán
2.1.4. Mối quan hệ giữa mức trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong việc chọn mẫu và đánh giá bằng chứng
2.2. PHƯƠN G PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: QUY TRÌNH XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN MỸ
3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN MỸ
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Cơ cấu tổ chức
3.1.3. Nguyên tắc, mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty
3.1.4. Những dịch vụ do công ty cung cấp
3.2. QUY TRÌNH XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU TẠI CÔNG TY
3.2.1. Xác lập mức trọng yếu trên tổng thể báo cáo tài chính
3.2.2. Phân bổ mức trọng yếu cho từng khoản mục
3.2.3. Xem xét các sai lệch của mẫu
3.2.4. Xem xét mức trọng yếu trong quá trình kiểm toán
3.3. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY
3.3.1. Trên mức độ tổng thể báo cáo tài chính
3.3.2. Trên mức độ từng khoản mục
3.4. ÁP DỤNG QUY TRÌNH VÀO THỰC TẾ
Chương 4: ĐÁNH GIÁ VIỆC VẬN DỤNG QUY TRÌNH
4.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY
4.2. ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ VIỆC VẬN DỤNG QUY TRÌNH VÀO THỰC TẾ
4.3.KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NHÂN VIÊN CÔNG TY
Chương 5: GIẢI PHÁP
5.1. ĐỐI VỚI QUY TRÌNH XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU
5.2. ĐỐI VỚI QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet

Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris