Luận văn Định hướng chiến lược cho hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Ninh Kiều

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Định hướng chiến lược cho hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Ninh Kiều
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu tổng quát
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Quản trị chiến lược
2.1.1.1. Khái niệm chiến lược
2.1.1.2. Khái niệm quản trị chiến lược
2.1.1.3. Sự cần thiết của quản trị chiến lược
2.1.1.4. Mô hình quản trị chiến lược
2.1.2. Nội dung của hoạch định chiến lược
2.1.2.1. Nhiệm vụ
2.1.2.2. Những mục tiêu của chiến lược
2.1.2.3. Môi trường bên ngoài
a. Môi trường vĩ mô
b. Môi trường vi mô
2.1.2.4. Môi trường bên trong
2.1.3. Các chiến lược kinh doanh
2.1.3.1. Nhóm chiến lược tăng trưởng hướng nội
2.1.3.2. Nhóm chiến lược tăng trưởng hướng ngoại
2.1.3.3. Nhóm chiến lược thu hẹp
2.1.4. Lựa chọn chiến lược
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
2.2.2.1. Phương pháp so sánh
2.2.2.2. Phân tích các chỉ số tài chính
2.2.2.3. Các ma trận sử dụng trong hoạch định chiến lược
a. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài
b. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong
c. Ma trận SWOT
d. Ma trận chiến lược chính
Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ NH No & PTNN CHI NHÁNH NINH KIỀU THÀNH PHỐ CẦN THƠ
3.1. GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG No & PTNN CHI NHÁNH NINH KIỀU
3.1.1. Lịch sử hình thành
3.1.2. Sơ đồ tổ chức và chức năng của các phòng ban
3.1.2.1. Sơ đồ tổ chức
3.1.2.2. Nhiệm vụ của các Phòng ban chức năng.
a. Giám đốc
b. Phòng Kế toán và Ngân quỹ.
c. Phòng kinh doanh
d. Phòng Nhân sự
e. Phòng giao dịch An Bình:
3.2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ MỘT SỐ NGUYÊN TẮC KHI CHO VAY Ở NGÂN HÀNG No & PTNT NINH KIỀU
3.2.1. Lĩnh vực hoạt động
3.2.2. Một số nguyên tắc khi cho vay
3.2.2.1. Điều kiện cho vay
3.2.2.2. Đối tượng cho vay
3.2.2.3. Mức cho vay
3.2.2.4. Lãi suất cho vay
3.2.2.5. Quy trình cho vay tại ngân hàng
3.3. HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG TP. CẦN THƠ (2006-2008)
3.4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG No & PTNT CHI NHÁNH NINH KIỀU (2006-2008)
3.4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo &PTNT Ninh Kiều
3.4.2 Tình hình tính dụng khách hàng cá nhân (2006-2008)
3.4.3. Đánh giá môi trường bên trong
3.4.3.1 Văn hóa Agribank
3.4.3.2 Cơ sở vật chất
3.4.3.3. Hoạt động quản trị
a. Khách hàng
b. Sản phẩm tín dụng khách hàng cá nhân
c. Cơ cấu tổ chức
d. Nhân sự
e. Hoạt động Kiểm soát
4.3.3.4. Hoạt động Marketing
a. Nhà cung cấp
b. Định giá
d. Chiêu thị
e. Sản phẩm
3.4.3.4. Nghiên cứu và phát triển
3.4.3.5. Hệ thống thông tin
Chương 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI VÀ MÔI TRƯỜNG TÁC NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG No & PTNT CHI NHÁNH NINH KIỀU
4.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
4.1.1. Môi trường kinh tế
4.1.2. Môi trường chính trị, pháp luật
4.1.2.1. Môi trường chính trị
4.1.2.2. Môi trường pháp luật
4.1.2.3. Chính sách phát triển kinh tế của Thành phố Cần Thơ
4.1.2.4. Môi trường văn hóa - xã hội- dân số
4.1.2.5. Môi trường công nghệ
4.1.2.6. Môi trường hội nhập:
4.2. MÔI TRƯỜNG TÁC NGHIỆP
4.2.1. Phân tích đối thủ
4.2.1.1 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp
a. Nhận diện đối thủ cạnh tranh trực tiếp
b. Thị phần của các đối thủ
c.Tình hình tín dụng các ngân hàng đối thủ
d. Kết quả kinh doanh của 3 Ngân hàng
e. Khả năng kiểm soát chi phí
f. Đánh giá kênh phân phối
g. Đánh giá về kỹ thuật công nghệ và chất lượng sản phẩm của các NH
4.2.1.2. Đối thủ tiềm ẩn
a. Ngân hàng nước ngoài
b. Công ty tài chính
c. Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND)
4.2.2. Rào cản gia nhập ngành
4.2.2.1. Đối với NH trong nước
4.2.2.2. Đối với các tổ chức nước ngoài.
4.2.3 Sản phẩm thay thế:
4.2.4. Phân tích khách hàng
4.3: XÂY DỰNG CÁC MA TRẬN
4.3.1 Ma trận EFE
4.3.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh
4.3.3. Ma trận môi trường nội bộ IFE
4.3.4. Ma trận SWOT
Chương 5: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC THU HÚT KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CHO NGÂN HÀNG No & PTNT NINH KIỀU
5.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NHNo & PTNT ĐẾN NĂM 2015
5.1.1 Định hướng phát triển của NHNo & PTNT
5.1.2.Mục tiêu chiến lược
5.1.2.1. Mục tiêu chiến lược từ 2009-2013
5.1.2.2 Mục tiêu của NHNo & PTNT Ninh Kiều năm 2009
a. Về huy động vốn
b. Về dư nợ
5.3 CÁC CHIẾN LƯỢC KHẢ THI
5.4. CHIẾN LƯỢC KHẢ THI TỪ GÓC PHẦN TƯ THỨ NHẤT
5.4.1. Chiến lược phát triển thị trường
5.4.2. Chiến lược thâm nhập thị trường
5.4.3. Chiến lược phát triển sản phẩm
5.5 GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
5.5.1. Đối với nguồn nhân lực
5.5.2. Đối với marketing
5.5.3. Với quản trị NH
5.5.4. Đối với công tác huy động vốn
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
DANH MỤC BIỂU BẢNG
Bảng 1: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRÊN
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,408
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris