Luận văn Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN tại KBNN Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN tại KBNN Cần Thơ
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Chi ngân sách nhà nước
2.1..2. Kiểm soát chi ngân sách nhà nước
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1.Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 3:GIỚI THIỆU VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC CẦN THƠ
3.1. GIỚI THIỆU VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC CẦN THƠ
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Kho bạc Nhà nước Cần Thơ
3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ
3.1.3. Tổ chức bộ máy
3.2. ĐỊNH HƯỚNG CỦA KBNN CẦN THƠ TRONG THỜI GIAN TỚI
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
4.1. TÌNH HÌNH CHI NSNN TẠI ĐỊA BÀN TP.CẦN THƠ GIAI ĐOẠN NĂM 2006-2008
4.1.1. Nhận định chung về thu chi NSNN
4.1.2. Đánh giá tình hình chi NSNN trong giai đoạn 2006-2008
4.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KBNN CẦN THƠ
4.2.1 Một số vấn đề chung về kiểm soát chi NSNN
4.2.2. Hiệu quả của công tác quản lý, kiểm soát chi NSNN tại KBNN Cần Thơ
4.2.3. Những hạn chế trong việc kiểm soát chi NSNN
CHƯƠNG 5:CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
5.1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NSNN TẠI KBNN CẦN THƠ
5.1.1. Nhân tố bên trong
5.1.2. Nhân tố bên ngoài
5.2. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NSNN
5.2.1. Thuận lợi
5.2.2. Khó khăn
5.3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT CHI NSNN QUA CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI TẠI KBNN CẦN THƠ
5.3.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách trong kiểm soát chi NSNN
5.3.2. Giải pháp về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của KBNN Cần Thơ
5.3.3. Tăng cường phối hợp giữa các khâu, bộ phận trong hệ thống và coi trọng phối hợp với đơn vị ngoài hệ thống KBNN
5.3.4. Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành
5.3.5. Cải tiến việc ứng dụng tin học trong việc quản lý kiểm soát chi
5.3.6. Giải pháp tăng cường công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB
CHƯƠNG 6:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris