Luận văn Giải pháp mở rộng tín dụng đối với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng MHB chi nhánh Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
MỤC LỤC
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 Lược khảo tài liệu
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN & PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Vị trí và vai trò của DNVVN trong nền kinh tế
2.1.2 Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển các DNVVN
2.1.3 Những lợi thế và khó khăn chủ yếu của DNVVN
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƢƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG MHB - CẦN THƠ
3.1 Lịch sử hình thành và phát triển
3.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức
3.2.1 Bộ máy tổ chức quản lý
3.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
3.3 Khái quát kết quả kinh doanh
3.4 Tình hình thuận lợi và khó khăn của ngân hàng
3.4.1 Thuận lợi
3.4.2 Khó khăn
CHƢƠNG 4: THỰC TRẠNG ĐẦU TƢ TÍN DỤNG CHO DNVVN TẠI NGÂN HÀNG MHB CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.1 Thực trạng hoạt động của DNVVN trên địa bàn Tp. Cần Thơ
4.1.1 Thực trạng DNVVN trên phạm vi cả nước
4.1.2 Số lượng DNVVN trên phạm vi Tp. Cần Thơ
4.2 Thực trạng đầu tư tín dụng đối với DNVVN tại ngân hàng MHB Cần Thơ
4.2.1 Phân tích hoạt động kinh doanh của MHB Cần Thơ
4.2.2 Phân tích thực trạng đầu tư tín dụng đối với phát triển DNVVN tại ngân hàng MHB Cần Thơ
4.2.3 Đánh giá kết quả hoạt động đầu tư tín dụng đối với DNVVN tại MHB Cần Thơ
CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP TÍN DỤNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DNVVN TẠI NGÂN HÀNG MHB CHI NHÁNH CẦN THƠ
5.1 Chủ trương phát triển DNVVN tại Tp. Cần Thơ
5.2 Định hướng phát triển tín dụng đối với DNVVN của MHB Cần Thơ
5.3 Một số giải pháp tín dụng đối với phát triển DNVVN tại ngân hàng
5.3.1 Tổ chức tốt công tác huy động vốn
5.3.2 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng
5.3.3 Hoàn thiện qui trình nghiệp vụ cho vay
5.3.4 Các chính sách về lãi suất vay
5.3.5 Đa dạng hoá các phương thức cho vay
5.3.6 Thực hiện tốt cơ chế bảo đảm tín dụng và trích lập dự phòng rủi ro
5.3.7 Đẩy mạnh hoạt động Marketing
5.3.8 Nâng cao hoạt động kiểm tra, kiểm soát trước và sau khi cho vay
5.3.9 Củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng
CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
6.2.1 Kiến nghị đối với Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành có liên quan
6.2.2 Kiến nghị đối với DNVVN
6.2.3 Kiến nghị đối với ngân hàng MHB Cần Thơ
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
688
Bài viết
1,404
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris