Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Phạm vi không gian
1.3.2 Phạm vi thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Tổng quan về tín dụng tiêu dùng
2.1.1.1 Khái niệm và đặc điểm cho vay tiêu dùng
2.1.1.2 Phân loại cho vay tiêu dùng
2.1.1.3 Một số phương pháp cho vay tiêu dùng
2.1.1.4 Lãi suất trong cho vay tiêu dùng
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Công Thương Cần Thơ
2.1.1.5 Rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng
2.1.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
#VALUE!
CHƯƠNG 3: TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI 3.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1.1 Lịch sử hình thành
3.1.2 Cơ cấu tổ chức
3.1.2.1 Sơ đồ tổ chức
3.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
3.1.3 Các hoạt động chủ yếu tại VietinBank Cần Thơ
3.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thương chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2005, 2006, 2007
3.1.5 Những thuận lợi và khó khăn của Ngân hàng trong giai đoạn hiện nay
3.1.5.1 Thuận lợi
3.1.5.2 Khó khăn
3.1.6 Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Ngân hàng trong thời gian tới
3.1.6.1 Mục tiêu
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Công Thương Cần Thơ
3.1.6.2 Phương hướng hoạt động của VietinBank
3.2 TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦN THƠ
3.2.1 Các quy định về cho vay tiêu dùng của NH Công Thương
3.2.2 Đánh giá chung hoạt động cho vay tiêu dùng của NH qua 3 năm 2005- 2007
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA 3 NĂM (2005 - 2007)
4.1 TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN
4.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA 3 NĂM 2005-2007
4.2.1 Phân tích doanh số cho vay tiêu dùng
4.2.1.1 Doanh số cho vay tiêu dùng theo thời gian
4.2.1.2 Doanh số cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn
4.2.2 Phân tích doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng
4.2.2.1 Doanh số thu nợ tiêu dùng theo thời gian
4.2.2.2 Doanh số thu nợ tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn
4.2.3 Phân tích dư nợ cho vay tiêu dùng
4.2.3.1 Dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời gian
4.2.3.2 Dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn
4.2.4 Phân tích nợ quá hạn cho vay tiêu dùng
4.2.4.1 Nợ quá hạn cho vay tiêu dùng theo thời gian
4.2.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NHCT CẦN THƠ
5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
5.2 CHỦ TRƯƠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
5.3 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TIÊU DÙNG
5.3.1 Giải pháp tăng trưởng huy động vốn
5.3.2 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu dùng tại VietinBank Cần Thơ
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris