Luận văn Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Kiên Giang

234
1
18

badboy

Member
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Phạm vi nghiên cứu về không gian.
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu về thời gian.
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu.
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm tín dụng
2.1.2 Chức năng của tín dụng
2.1.3. Phân loại tín dụng
2.1.4. Một số vấn đề trong hoạt động tín dụng của Ngân h àng
2.1.4.1 Các nguyên tắc của tín dụng
2.1.4.2 Điều kiện vay vốn
2.1.4.3 Lãi suất cho vay
2.1.4.4 Qui trình cho vay tại Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Kiên Giang
2.1.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng trong Ngân hàng
2.1.6. Khái niệm rủi ro tín dụng
2.1.7. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng
2.1.7.1. Nguyên nhân chủ quan
2.1.7.2. Nguyên nhân khách quan
2.1.8. Hậu quả của rủi ro tín dụng.
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH KIÊN GIANG
3.1.GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TỈNH KIÊN GIANG
3.1.1. Điều kiện tự nhiên và xã hội
3.1.2.Đánh giá tình hình nền kinh tế xã hội và môi trường kinh doanh.
3.1.3. Lợi thế so sánh, thách thức và cơ hội phát triển.
3.1.4. Các quan điểm phát triển.
3.2. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG VÀ ĐẤU TƯ PHÁT TRIỂN KIÊN GIANG
3.2.1. Vài nét về hội sở chính (BIDV VN)
3.2.2. Quá trình hình thành và phát tri ển Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang
3.2.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
3.2.4. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
3.3 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN H ÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIÊN GIANG NĂM 2006, 2007, 2008
3.3.1 Kết quả hoạt động của Ngân hàng
3.3.2. Thuận lợi và khó khăn
3.3.2.1. Thuận lợi
3.3.2.2. Khó khăn
3.3.3 Phương hướng hoạt động sắp tới của Ngân Hàng.
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM.
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TỪ 2006-2008
4.1.1 Tình hình nguồn vốn của Ngân hàng
4.1.2 Đánh giá tình hình huy động vốn của Ngân hàng từ 2006-2008
4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN H ÀNG QUA 3 NĂM 2006,2007,2008
4.2.1. Phân tích doanh số cho vay
4.2.1.1. Phân tích doanh số cho vay theo thời gian.
4.2.1.2. Phân tích doanh số cho vay theo ngành kinh tế
4.2.1.3. Phân tích doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
4.2.2. Phân tích tình hình thu nợ
4.2.2.1. Phân tích tình hình thu nợ theo thời gian
4.2.2.2. Phân tích tình hình thu nợ theo ngành kinh tế
4.2.2.3. Phân tích tình hình thu nợ theo thành phần kinh tế
4.2.3. Phân tích tình hình dư nợ
4.2.3.1. Phân tích tình hình dư nợ theo thời gian
4.2.3.2. Phân tích tình hình dư nợ theo ngành kinh tế
4.2.3.3. Phân tích tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế
4.2.4. Phân tích nợ quá hạn
4.2.4.1. Phân tích nợ quá hạn theo thời gian
4.2.4.2. Phân tích nợ quá hạn theo ngành kinh tế
4.2.4.3. Phân tích nợ quá hạn theo thành phần kinh tế
4.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Ngân hàng
4.2.5.1.Tổng dư nợ trên nguồn vốn huy động
4.2.5.2. Hệ số thu nợ
4.2.5.3. Nợ quá hạn trên tổng dư nợ
4.2.5.4 Vòng quay vốn tín dụng.
CHƯƠNG 5 GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG
5.1. CÁC TỒN TẠI LIÊN QUAN ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG
5.2.1. Xây dựng quy trình thẩm định và cho vay hợp lý
5.2.2. Phân tán rủi ro
5.2.3. Hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng
5.2.4. Nâng cao chất lượng hiệu quả tín dụng
5.2.5. Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với ngân hàng
6.2.2. Đối với chính quyền địa phương
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh ngân hàng Đầu tư & Phát triển Kiên Giang từ năm 2006- 2008.
Bảng 2: Tình hình nguồn vốn của ngân hàng Đầu tư & Phát triển Kiên Giang qua 3 năm (2006-2008)
Bảng 3 : Tình hình huy động vốn của ngân hàng Đầu tư & Phát triển Kiên Giang qua 3 năm (2006-2008)
Bảng 4 : Doanh số cho vay theo thời gian của ngân hàng Đầu tư & Phát triển Kiên Giang từ 2006-2008
Bảng 5: : Doanh số cho vay theo ngành kinh tế của ngân hàng Đầu tư & Phát triển Kiên Giang từ 2006-2008
Bảng 6: Doanh số cho vay Giang theo thành phần kinh tế của ngân hàng Đầu tư & Phát triển Kiên từ 2006-2008
Bảng 7: Tình hình thu nợ theo thời gian của ngân hàng Đầu tư & Phát triển Kiên Giang từ 2006-2008
Bảng 8: Tình hình thu nợ theo ngành kinh tế của ngân hàng Đầu tư & Phát triển Kiên Giang từ 2006- 2008
Bảng 9: Tình hình thu nợ theo thành phần kinh tế của ngân hàng Đầu tư & Phát triển Kiên Giang từ 2006-2008
Bảng 10 : Tình hình dư nợ theo thời gian của ngân hàng Đầu tư & Phát triển Kiên Giang từ 2006-2008
Bàng 11: Tình hình dư nợ theo ngành kinh tế của ngân hàng Đầu tư & Phát triển Kiên Giang từ 2006-2008.
Bàng 12: Tình hình dư nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế của ngân hàng Đầu tư & Phát triển Kiên Giang từ 2006 - 2008
Bàng 13: Tình hình nợ quá hạn theo thời gian của ngân hàng Đầu tư & Phát triển Kiên Giang theo ngành kinh t ế từ 2006- 2008.
Bảng 14: Tình hình nợ quá hạn theo ngành kinh tế của ngân hàng Đầu tư & Phát triển Kiên Giang từ 2006- 2008
Bàng 15: Tình hình nợ quá hạn theo thành phần kinh tế của ngân hàng Đầu tư & Phát triển Kiên Giang từ 2006- 2008
Bảng 16 : các chì tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân h àng ĐT& PT Kiên Giang từ năm 2006-2008.
Bảng 17: Phản ánh hiệu quả tín dụng trong công tác thu hồi nợ của ngân h àng Đầu tư & Phát triển Kiên Giang từ 2006- 2008
Bảng 18 : Tình hình nợ quá hạn trên tổng dư nợ của ngân hàng Đầu tư & Phát triển Kiên Giang từ 2006- 2008 .
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris