Luận văn Giải pháp thu hút khách hàng cho ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Đầm Dơi

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Giải pháp thu hút khách hàng cho ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Đầm Dơi
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.1.2.1. Cơ sở khoa học
1.1.2.2. Cơ sở thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Lược khảo tài liệu
1.3.4. Tính mới của đề tài
CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Sự hài lòng của khách hàng và các nhân tố quyết định
2.1.1.1. Khái niệm
2.1.1.2 Phân loại sự hài lòng của khách hàng
2.1.1.3 Các nhân tố quyết định sự hài lòng của khách hàng
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG III: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN ĐẦM DƠI
3.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN ĐẦM DƠI
3.1.1. Sơ lược về huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau
3.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đầm Dơi
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.2.1. Cơ cấu tổ chức ngân hàng
3.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận
3.2.3. Quy trình cho vay hộ sản xuất của ngân hàng nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Đầm Dơi
3.2.4. Chức năng và hoạt động của ngân hàng và phát triển nông thôn huyện Đầm Dơi
3.2.4.1. Chức năng
3.2.4.2. Hoạt động
3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng
CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN ĐẦM DƠI
4.1. ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN ĐẦM DƠI
4.1.1. Phân tích mô tả
4.1.1.1.Cơ cấu khách hàng của Ngân hàng N0&PTNT huyện Đầm Dơi
4.1.1.2.Thời gian sử dụng dịch vụ
4.1.2.Kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Đầm Dơi.
4.1.2.1.Thống kê mô tả các yếu tố đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng
4.1.2.2. Kết quả kiểm định sự hài lòng của khách hàng khi đến giao dịch tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Đầm Dơi
4.1.2.2.1.Kiểm định sự hài lòng của ba nhóm khách hàng để đánh giá sự khác biệt quan điểm của khách hàng về ngân hàng như thế nào
4.1.2.2.2.Kiểm định ba nhóm khách hàng khi nhận xét về giá cả dịch vụ của ngân hàng (B25)
4.1.2.3. Kiểm định ba nhóm khách hàng khi nhận xét một cách tổng quát mức độ hài lòng khi giao dịch với NN0PTNT (B26)
4.1.2.4. Kiểm định các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng
4.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI TÁC ĐỘNG ĐẾN NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG.
4.2.1. Yếu tố khách quan tác động đến nhu cầu vay vốn của khách hàng
4.2.1.1. Tình hình kinh tế ở huyện Đầm Dơi tác động đến nhu cầu vay vốn của khách hàng
4.2.1.2.Yếu tố chính trị và pháp luật
4.2.1.3. Yếu tố văn hoá- xã hội
4.2.1.4. Yếu tố tự nhiên
4.2.1.5. Yếu tố công nghệ
4.2.2. Môi trường tác nghiệp
4.2.2.1. Các đối thủ cạnh tranh
4.2.2.2. Khách hàng
4.2.2.3. Nhà cung ứng
4.2.2.4. Đối thủ tiềm ẩn
4.3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN ĐẦM DƠI TÁC ĐỘNG ĐẾN NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG
CHƯƠNG 5:GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH HÀNG CHO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN ĐẦM DƠI
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1. Kiến nghị đối với nhà nước
6.2.2. Kiến nghị đối với ngân hàng NN0PTNT huyện Đầm Dơi
CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
DANH MỤC BIỂU BẢNG
Tên bảng Trang Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng NN0PTNT Đầm Dơi qua 3 năm (2006-2008)
Bảng 2: Bảng tổng hợp các thang đo đã được mã hóa
Bảng 3 : Kết quả kiểm định Chi-bình phương giữa ba nhóm khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của ngân hàng
Bảng 4: Kết quả kiểm định Chi-bình phương giữa ba nhóm khách hàng đối với giá cả dịch vụ của ngân hàng
Bảng 5: Kết quả kiểm định Chi- bình phương cho ba nhóm khách hàng khi nhận xét một cách tổng quát mức độ hài lòng khi giao dịch với NN0PTNT (B26)
Bảng 6: Bảng giải thích các biến cho biểu đồ đánh giá mức độ hài lòng về nhân
viên
Bảng 7: Bảng giải thích các biến cho biểu đồ đánh giá mức độ hài lòng về các yếu tố độ tiếp cận
Bảng 8: Tình hình bố trí cơ cấu nhân sự của NHN0- PTNT Đầm Dơi
Bảng 9: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng của ngân hàng NN0PTNT huyện Đầm Dơi qua 3 năm 2006-2008
DANH MỤC HÌNH
Hình Trang Hình 1: Cơ cấu tổ chức tại NHNo & PTNT huyện Đầm Dơi
Hình 2: Quy trình cho vay trực tiếp tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Đầm Dơi
Hình 3: Quy trình cho vay gián tiếp tại NHNo & PTNT huyện Đầm Dơi
Hình 4: Biểu đồ cơ cấu khách hàng của ngân hàng N0&PTNT huyện Đầm Dơi
Hình 5: Biểu đồ thời gian sử dụng dịch vụ của khách hàng
Hình 6: Biểu đồ mô tả các yếu tố đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng
Hình 7: Biểu đồ đánh giá mức độ đồng ý của khách hàng về chất lượng dịch vụ
Hình 8: Biểu đồ đánh giá mức độ hài lòng của ba nhóm khách hàng về giá cả dịch vụ
Hình 9: Biểu đồ đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng khi đến giao dịch với ngân hàng NN0PTNT
Hình 10: Biểu đồ đánh giá mức độ hài lòng về nhân viên
Hình 11 : Biểu đồ đánh giá mức độ hài lòng về các yếu tố độ tiếp cận
Hình 12 : Ma trận SWOT
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
693
Bài viết
1,409
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris