Luận văn Hạch toán chi phí hao hụt trong kinh doanh xăng dầu tại công ty xăng dầu Tây Nam Bộ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Hạch toán chi phí hao hụt trong kinh doanh xăng dầu tại công ty xăng dầu Tây Nam Bộ

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái quát chung về hao hụt
2.1.2. Phân loại hao hụt
2.1.3. Hạch toán chi phí hao hụt
2.1.4. Nguyên tắc xác định chi phí hao hụt
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ
3.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
3.1.3. Cơ cấu tổ chức công ty
3.2. KHÁI QUÁT CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ
3.2.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty
3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận
3.2.3. Hệ thống sổ kế toán
3.2.4. Hệ thống thông tin kế toán
3.3. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU HIỆN NAY CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ
3.4. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
3.4.3. Phương hướng phát triển
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHI PHÍ HAO HỤT TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ
4.1. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ HAO HỤT CÁC NĂM (2005-2007)
4.1.1. Phân tích khát quát tình hình chi phí hao hụt (2005 - 2007)
4.1.2. Phân tích biến động về lượng hao hụt xăng dầu giai đoạn 2005 - 2007
4.1.3. Phân tích sự thay đổi giá vốn qua các năm 2005 - 2007
4.2. PHÂN TÍCH SỰ CHÊNH LỆCH GIỮA HAO HỤT THỰC TẾ SO VỚI HAO HỤT LÝ THUYẾT
4.3. PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ KIỂM KÊ VÀ HẠCH TOÁN HAO HỤT THỪA THIẾU THỰC TẾ PHÁT SINH
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾT GIẢM HAO HỤT XĂNG DẦU
5.1. THỰC TRẠNG HAO HỤT XĂNG DẦU TỪ NĂM 2005 ĐẾN 2007
5.2. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HAO HỤT NĂM 2007
5.3. GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM THIỂU CHI PHÍ HAO HỤT XĂNG DẦU
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris