Luận văn Hiệu quả chăn nuôi gà công nghiệp lấy trứng của nông hộ tại huyện Châu Thành - tỉnh Tiền Giang

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Hiệu quả chăn nuôi gà công nghiệp lấy trứng của nông hộ tại huyện Châu Thành - tỉnh Tiền Giang

MỤC LỤC
Chương 1 GIỚI THIỆU
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.2 Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Câu hỏi nghiên cứu và các giả thuyết cần kiểm định
1.3.1 Câu hỏi nghiên cứu
1.3.2 Các giả thuyết càn kiểm địnhâu hỏi nghiên cứu
1.4 Phạm vi nghiên cứu
1.4.1 Không gian
1.4.2 Thời gian
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
1.5 Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Một số khái niệm
2.1.2 Phương pháp phân tích chi phí - lợi ích
2.1.3 Phương pháp phân tích hồi qui nhiều chiều
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA HỘ NUÔI GÀ CÔNG NGHIỆP LẤY TRỨNG TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH TIỀN GIANG
3.1 Giới thiệu địa bàn nghiên cứu
3.1.1 Vị trí địa lý
3.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống
3.1.3 Dân số lao động
3.1.4 Phát triển kinh tế xã hội
3.1.5 Tình hình chăn nuôi gia cầm tại huyện Châu Thành
3.2 Tổng quan về tình hình chăn nuôi gà công nghiệp lấy trứng tại huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang trước và sau cúm gia cầm xảy ra
3.2.1 Tình hình chăn nuôi gà công nghiệp lấy trứng trước khi dịch cúm gia cầm xảy ra
3.2.2 Tình hình nuôi gà công nghiệp lấy trứng ở Châu Thành Tiền Giang sau dịch cúm gia cầm xảy ra
3.3 Tổng quan về hộ chăn nuôi gà công nghiệp
3.4 Giống gà nuôi
3.5 Các yếu đầu vào trong chăn nuôi
3.6 Đặc điểm giống nuôi
3.7 Đặc điểm chuồng trại
3.8 Nguồn vốn trong chăn nuôi
3.9 Nguyên nhân nuôi
3.10 Kỹ thuật trong chăn nuôi gà công nghiệp lấy trứng ở nông hộ huyện Châu Thành
3.11 Tình hình tiêu thụ trứng trong chăn nuôi
3.12 Hiệu quả chăn nuôi gà công nghiệp lấy trứng của nông hộ huyện Châu Thành
3.12.1 Một số chỉ tiêu liên quan đến hiệu quả nuôi trước và sau cúm
3.12.2 Phân tích hiệu quả nuôi gà công nghiệp của hộ trước và sau cúm gia cầm theo qui mô
3.12.3 So sánh hiệu quả các qui mô nuôi trước và sau cúm
3.13 Đàn gà công nghiệp lấy trứng của huyện Châu Thành và tình hình dịch cúm gia cầm
3.14 Khó khăn và thuận lợi của hộ nuôi trong nuôi gà công nghiệp
Chương 4 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN TRONG CHĂN NUÔI GÀ CÔNG NGHIỆP LẤY TRỨNG VÀ CƠ CẤU THU NHẬP CỦA HỘ CHĂN NUÔI GÀ
4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trong chăn nuôi gà công nghiệp
4.2 Phân tích cơ cấu thu nhập hiện nay của hộ chăn nuôi gà
Chương 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI GÀ CÔNG NGHIỆP LẤY TRỨNG CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH TIỀN GIANG
5.1 Một số chủ trương của tỉnh Tiền Giang về quản lý chăn nuôi gia cầm
5.2 Ma trận SWOT trình bày điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, đe dọa đối với nghề nuôi gà công nghiệp lấy trứng ở huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang
5.3 Một số giải pháp nhằm phát triển đàn gà mang lại hiệu quả chăn nuôi cho người nuôi gà công nghiệp lấy trứng ở huyện Châu Thành
5.3.1 Một số yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến chi phí trong chăn nuôi
5.3.2 Về kỹ thuật chăn nuôi
5.3.3 Về tín dụng trong chăn nuôi
Chương 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.1.1 Kết luận về thực trạng chăn nuôi gà công nghiệp trong huyện
6.1.2 Kết luận về hiệu quả chăn nuôi gà công nghiệp
6.1.3 Kết luận về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi
6.1.4 Kết luận chung về ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm đến hiệu quả sản xuất của nông hộ chăn nuôi gà công nghiệp lấy trứng
6.2. Kiến nghị
6.2.1 Kiến nghị đối với người chăn nuôi
6.2.2 Kiến nghị đối với chính quyền địa phương
6.2.3 Kiến nghị đối với nhà nước
6.2.4 Kiến nghị đối với ngân hàng
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris