Luận văn Hiệu quả sản xuất và tình hình tiêu thụ của nông hộ chăn nuôi vịt chạy đồng ở tỉnh Hậu Giang

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Hiệu quả sản xuất và tình hình tiêu thụ của nông hộ chăn nuôi vịt chạy đồng ở tỉnh Hậu Giang

MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1.Đặt vấn đề
1.1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2.Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1.Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Kiểm định giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu
1.3.1. Kiểm tra giả thuyết
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Giới hạn nội dung nghiên cứu
1.4.2. Giới hạn vùng nghiên cứu
1.4.3. Giới hạn thời gian nghiên cứu
1.4.4. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Một số khái niệm
2.1.2. Phương pháp phân tích lợi ích - chi phí
2.1.3. Phương pháp hồi quy tuyến tính
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: TỔNG QUAN TỈNH HẬU GIANG VÀ NGÀNH CHĂN NUÔI GIA CẦM CỦA TỈNH
3.1. Giới thiệu tổng quan về tỉnh Hậu Giang
3.3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên tỉnh Hậu Giang
3.3.2. Khái quát điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang
3.2. Thực trạng về hoạt động chăn nuôi vịt thả đồng ở tỉnh Hậu giang
3.2.1. Tình hình chung về hoạt động chăn nuôi của tỉnh trong nhưng năm
3.2.2. Dịch cúm gia cầm
Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI VỊT CHẠY ĐỒNG VÀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA NÔNG HỘ Ở TỈNH HẬU GIANG
4.1. Thông tin chung về hộ chăn nuôi
4.2. Tình hình sản xuất chăn nuôi vịt chạy đồng của nông hộ ở Hậu Giang
4.2.1. Tình hình chung
4.2.2. Giống vịt
4.2.3. Thức ăn
4.3. Phân tích tình hình tiêu thụ
4.3.1. Kênh phân phối
4.3.2.Thông tin thị trường
4.4. Phân tích hiệu quả chăn nuôi vịt thả đồng lứa đẻ vừa qua năm 2006
4.4.1. Phân tích chi phí chăn nuôi
4.4.2. Phân tích một số tỷ số tài chính thể hiện hiệu quả chăn nuôi
Chương 5: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHĂN NUÔI VỊT THẢ ĐỒNG Ở TỈNH HẬU GIANG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
5.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi
5.2. Một số giải pháp
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến Nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris