Luận văn Hoạch định chiến lược marketing cho sản phẩm thẻ tại ngân h àng Vietcombank chi nhánh Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Hoạch định chiến lược marketing cho sản phẩm thẻ tại ngân h àng Vietcombank chi nhánh Cần Thơ
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.1.2.Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU5
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5.LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1.1 Khái niệm về thẻ thanh toán
2.1.2. Phân loại thẻ tại ngân hàng Vietcombank
2.1.3 Các thuật ngữ sử dụng trong các hợp đồng đăng ký phát hành thẻ
2.1.4 Quy trình phát hành thẻ tại ngân hàng Vietcombank Cần Thơ
2.1.5 Quy trình sử dụng thẻ của khách hàng
2.1.6 Giới thiệu về marketing
2.1.7 Chiến lược marketing
2.1.8. Phân tích các nhân tố
2.1.9. Các công cụ nghiên cứu và xác định chiến lược marketing
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CẦN THƠ
3.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CẦN THƠ
3.1.1. Quá trình hình thành và phát tri ển
3.1.2. Bộ máy tổ chức tại Vietcombank Cần Th ơ
3.1.3. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của các phòng, ban
3.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC LOẠI H ÌNH DỊCH VỤ TẠI VIETCOMBANK CẦN THƠ
3.2.1. Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu tại Vietcombank Cần Th ơ
3.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh
3.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN H ÀNG.
3.3.1. Tình hình phát hành thẻ qua 3 năm (2006-2008)
3.3.2. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ
3.3.3. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh thẻ
3.3.4.Định hướng phát triển trong tương lai
3.4. NHẬN XÉT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VIETCOMBANK
CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH HÀNH VI KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG THẺ ATM
4.1. PHÂN TÍCH HÀNH VI KHÁCH HÀNG
4.1.1. Khách hàng chưa từng sử dụng thẻ
4.1.2. Khách hàng đang sử dụng thẻ
4.2. KẾT LUẬN CHUNG VỀ HÀNH VI KHÁCH HÀNG
CHƯƠNG 5 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM THẺ TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CẦN THƠ
5.1. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI
5.1.1. Môi trường kinh tế
5.1.2. Môi trường chính trị - pháp luật
5.1.3.Môi trường văn hóa - xã hội - địa lí
5.1.4.Môi trường công nghệ
5.1.5.Môi trường quốc tế
5.1.6. Đối thủ cạnh tranh
5.1.7. Những cơ hội và thách thức
5.2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG73
5.2.1. Các yếu tố bên trong
5.2.2. Nguồn nhân lực
5.2.3. Nghiên cứu và phát triển
5.3. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING
5.3.1. Phân tích SWOT
5.3.2. Ma trận SWOT
5.3.3. Phân tích các chiến lược trong ma trận SWOT
5.3.4. Lựa chọn chiến lược
5.4. MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC 4P CHO SẢN PHẨM THẺ NGÂN H ÀNG VIETCOMBANK
5.4.1. Mục tiêu
5.4.2. Chiến lược 4P
5.5. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
5.5.1. Các chiến lược ngân hàng thực hiện trong ngắn hạn
5.5.2. Các chiến lược ngân hàng thực hiện trong dài hạn
5.6. KẾT LUẬN CHUNG VỀ VIỆC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM THẺ
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với cơ quan nhà nước
6.2.2. Đối với hội sở
6.2.3. Đối với ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cần Thơ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
687
Bài viết
1,397
Thành viên
588
Thành viên mới
ANNONGPHAT