Luận văn Hoạch Định Chiến Lược Marketing Xuất Khẩu Thuỷ Sản Sang Thị Trường Châu Âu Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Docimexco - Docifish Giai Đoạn 2009 - 2012

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Hoạch Định Chiến Lược Marketing Xuất Khẩu Thuỷ Sản Sang Thị Trường Châu Âu Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Docimexco - Docifish
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 Lý do chọn đề tài
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Về không gian
1.3.2 Về thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Khái niệm và vai trò của hoạch định chiến lược marketing
2.1.2 Tầm quan trọng của hoạch định chiến l ược
2.1.3 Quá trình hoạch định chiến lược marketing
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO - DOCIFISH
3.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của chi nhánh
3.2 Chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh
3.2.1 Chức năng
3.2.2 Nhiệm vụ
3.2 Tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh
3.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
3.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận
3.3 Tình hình nhân sự của chi nhánh
3.3.1 Tình hình nhân sự từ năm 2006 đến 2008
3.3.2 Cơ cấu lao động
3.3.3 Trình độ lao động
3.4 Kết quả hoạt động kinh doanh
3.5 Thị trường kinh doanh thủy sản của chi nhánh trong các năm vừa qua
3.6 Thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động
3.6.1 Thuận lợi
3.6.2 Khó khăn
3.7 Định hướng phát triển của chi nhánh
CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU, THIẾT LẬP CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU THỦY SẢN SANG THỊ TRƯỜNG EU TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO - DOCIFISH
4.1 Thực trạng marketing hổn hợp của chi nhánh
4.1.1Cơ cấu sản phẩm của Docifish
4.1.2 Giá các mặt hàng xuất khẩu
4.1.3 Kênh phân phối sản phẩm
4.1.4 Chiêu thị
4.2 Phân tích môi trường kinh doanh của chi nhánh
4.2.1 Phân tích các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu thủy sản của Docifish
4.2.2 Phân tích các yếu tố bên trong chi nhánh
4.3 Xác định mục tiêu chiến l ược
4.4 Lựa chọn chiến l ược
4.4.1 Ma trận SWOT
4.4.2 MA TRẬN QSPM
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC CHO CHI NHÁNH
5.1Giải pháp thực hiện chiến lược phát triển thị trường và thâm nhập thị trường
5.2 Giải pháp thực hiện chiến lược phát triển sản phẩm
5.3 Giải pháp thực hiện chiến lược về nguồn nguyên liệu
5.4 Giải pháp thực hiện chiến lược về phân phối
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
6.2.1 Đối với Chi nhánh công ty cổ phần Docimexco - Docifish
6.2.2 Đối với các cơ quan chức năng
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris