Luận văn Hoàn thiện chiến lược xuất khẩu tôm vào thị trường Nhật Bản cho Công ty cổ phần thủy sản Cafatex

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Hoàn thiện chiến lược xuất khẩu tôm vào thị trường Nhật Bản cho Công ty cổ phần thủy sản Cafatex
Chương 1: PHẦN GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu ngiên cứu
1.3. Các giả thiết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu
1.3.1. Các giả thiết cần kiểm định
1.3.2. Các câu hỏi cần nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các khái niệm liên quan
2.1.1. Khái niệm kế hoạch kinh doanh
2.1.2. Phân loại kế hoạch
2.1.3. Tầm quan trọng của kế hoạch kinh doanh
2.2. Tiến trình lập kế hoạch kinh doanh
2.2.1. Phân tích môi trường kinh doanh
2.2.1.1 Phân tích môi trường bên ngoài
2.2.1.2. Phân tích môi trường nội tại doanh nghiệp
2.2.2. Lập ma trận SWOT
2.2.2.1. Quá trình lập ma trận SWOT
2.2.2.2. Các bước thành lập ma trận SWOT
2.2.3. Xác định mục tiêu kinh doanh
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.3.2. Các số liệu cần thu thập
2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
3.1. Giới thiệu chung về công ty
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Mục tiêu, chức năng và phạm vi sản xuất kinh doanh của công ty
3.1.2.1. Mục tiêu
3.1.2.2. Chức năng
3.1.2.3. Phạm vi sản xuất
3.1.3. phương hướng hoạt động của công ty
3.2. Giới thiệu sản phẩm
3.2.1. Mô tả sản phẩm của công ty và quy trình sản xuất tôm đông lạnh
3.2.1.1. Các sản phẩm của công ty
3.2.1.2. Quy trình sản xuất tôm đông lạnh
3.2.2. Các tiêu chuẩn về chất lượng
3.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật
3.3. Tình hình hoạt động hiện tại của doanh nghiệp
3.3.1. Kết quả doanh thu và lợi nhuận từ 2006-2008
3.3.2. Tình hình xuất khẩu phân theo thị trường
3.3.3. Kết quả xuất khẩu tôm sang thị trường Nhật từ 2006-2008
3.4. Tình hình tài chính của công ty
3.5. Nguồn nhân lực của công ty
3.5.1. Cơ cấu tổ chức
3.5.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban
3.5.3. Tình hình nhân sự
3.5.3.1. Cơ cấu lao động
3.5.3.2. Trình độ lao động
3.5.3.3. Lương và chính sách đối với người lao động
3.5.4. Năng lực làm việc của nhân viên
3.6. Các yếu tố về hoạt động sản xuất
3.6.1. Nguyên liệu đầu vào
3.6.2. Chi phí sản xuất
3.7. Hoạt động Marketing
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX
4.1. Phân tích môi trường tác nghiệp
4.1.1. Phân tích nhà cung ứng
4.1.1.1. Nhà cung ứng nguyên liệu
4.1.1.2. Nhà cung ứng vốn
4.1.1.3. Nhà cung ứng lao động
4.1.1.4. Chính sách phát triển kinh tế của Hậu Giang
4.1.2. Phân tích khách hàng Nhật Bản
4.1.2.1. Thị hiếu tiêu dùng của người Nhật
4.1.2.2. Qui mô thị trường
4.1.3. Phân tích cạnh tranh hiện tại
4.1.3.1. Đối thủ cạnh tranh trong nước
4.1.3.2. Đối thủ cạnh tranh nước ngoài
4.1.4. Đối thủ cạnh tranh tiềm năng
4.1.5. Sản phẩm thay thế
4.2. Phân tích môi trường vĩ mô
4.2.1. Yếu tố kinh tế
4.2.2. Yếu tố chính trị- pháp luật
4.2.3. Yếu tố dân số lao động
4.2.4. Yếu tố văn hoá - xã hội
4.2.5. Yếu tố tự nhiên
4.2.6. Yếu tố công nghệ
4.2.7. Yếu tố quốc tế
4.3. Phân tích ma trận SWOT
Chương 5: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với Công ty
6.2.2. Đối với nhà nước và chính quyền địa phương
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris