Luận văn Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa bàn quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa bàn quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÁC GIẢ THIẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Các giả thiết cần kiểm định
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Phạm vi về không gian
1.4.2. Phạm vi về thời gian
1.4.3. Thời gian tiến hành và đối tượng nghiên cứu
1.5.LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
2.1.2. Những vấn đề chung về hệ thống kiểm soát nội bộ
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: THỰC TRẠNG VỀ VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
3.1. SƠ LƯỢC VỀ ĐỊA BÀN VÀ CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở QUẬN NINH KIỀU- TP CẦN THƠ
3.1.1. Sơ lược về địa bàn quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ
3.1.2. Sơ lược về các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ
3.2. TỔNG QUAN VỀ MẪU NGHIÊN CỨU
3.3. THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VIỆC XÂY DỰNG HTKSNB CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở QUẬN NINH KIỀU
3.3.1. Môi trường kiểm soát
3.3.2. Đánh giá rủi ro
3.3.3. Hoạt động kiểm soát
3.3.4. Thông tin và truyền thông
3.3.5. Giám sát
Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở QUẬN NINH KIỀU
4.1. MÔ TẢ DỮ LIỆU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH
4.2. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
4.2.1. Biến loại hình doanh nghiệp (ldn)
4.2.2. Biến quy mô doanh nghiệp (lnqm)
4.2.3. Biến giới tính của người lãnh đạo cao nhất (giotinh)
4.2.4. Biến chính sách hỗ trợ nhân viên (htnv)
4.2.5. Biến lập kế hoạch kinh doanh định kỳ (kh)
4.2.6. Biến sử dụng phần mềm kế toán (pmkt)
4.2.7. Biến ban kiểm soát hoặc ban kiểm toán nội bộ (ks)
Chương 5: TỒN TẠI VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
5.1. Môi trường kiểm soát
5.2. Đánh giá rủi ro
5.3. Hoạt động kiểm soát
5.4. Thông tin và truyền thông
5.5. Giám sát
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris