Luận văn Hoàn thiện quy trình phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán Gốc Việt

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Hoàn thiện quy trình phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán Gốc Việt
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 Sự cần thiết nghiên cứu
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.3.4 Giới hạn nội dung và kết quả mong đợi
1.4 Lược khảo tài liệu có liên quan
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Quy trình phân tích trong ki ểm toán báo cáo tài chính
2.1.2 Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong quy trình phân tích
2.1.3 Nội dung phân tích
2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả phân tích
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3:GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN GỐC VIỆT, QUY TRÌNH PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
3.1 Giới thiệu
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh
3.1.3 Cơ cấu tổ chức
3.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh
3.1.5 Phương hướng hoạt động
3.2 Quy trình phân tích trong các giai đoạn kiểm toán
3.2.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán
3.2.2 Thực hiện kiểm toán
3.2.3 Giai đoạn hoàn thành kiểm toán
3.3 Mức độ tin cậy của quy trình phân tích
Chương 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH ABC CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN GỐ C VIỆT
4.1 Giới thiệu về công ty TNHH ABC
4.1.1 Ngành nghề kinh doanh
4.1.2 Niên độ kế toán
4.1.3 Chính sách kế toán áp dụng
4.2 Phân tích quy trình phân tích trong ki ểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH ABC
4.2.1 Mức độ hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ
4.2.2 Tài liệu sử dụng để thực hiện thủ tục phân tích
4.2.3 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán
4.2.4 Thủ tục phân tích trong giai đoạn thực hiện kiểm toán
4.2.5 Giai đoạn soát xét tổng thể
Chương 5: ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHÂN TÍCH
5.1 Ưu, nhược điểm
5.1.1 Về phía công ty kiểm toán
5.1.2 Về phía quy trình phân tích
5.2 Nhận xét đối với từng khoản mục cụ thể
5.3 Nguyên nhân của những tồn tại trên
5.3.1 Khách quan
5.3.2 Chủ quan
5.4 So sánh việc vận dụng quy trình phân tích giữa thực tế với lý thuyết và với VSA 520
5.5 Giải pháp hoàn thiện quy trình phân tích
Chương 6: Kết luận và kiến nghị
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
6.2.1 Về phía công ty kiểm toán
6.2.2 Về phía bản thân quy trình
Tài liệu tham khảo
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris