Luận văn Hoàn thiện thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công Ty Kiểm Toán và Dịch Vụ Phần Mềm TDK

234
1
18

badboy

Member
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.1.1. Phương pháp đánh giá chung
2.1.2. Phương pháp phân tích số liệu
2.2. Khái niệm, nội dung và các yếu tố của thủ tục phân tích
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Các yếu tố của thủ tục phân tích
2.3. Các phương pháp phân tích:
2.3.1. Phương pháp xu hướng
2.3.2. Phân tích tỷ số
2.3.3. Phân tích dự báo
2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của thủ tục phân tích
2.4.1. Bản chất của từng khoản mục
2.4.2. Bản chất của cơ sở dẫn liệu
2.4.3. Độ tin cậy của thông tin độc lập
2.4.4. Tính độc lập của thủ tục phân tích
2.4.5. Thời gian thực hiện thủ tục phân tích
2.4.6. Mức độ hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ
2.4.7. Mức trọng yếu của khoản mục
2.5. Quy trình thực hiện một thủ tục phân tich
2.5.1. Xác định số dư tài khoản và sai sót tiềm tàng cần kiểm tra
2.5.2. Xác định mức độ sai sót cho phép
2.5.3. Xác định các tài khoản có sự chênh lệch lớn hơn sai sót cho phép
2.5.4. Xem xét và giải thích tính hợp lý của chênh lệch
2.5.5. Đánh giá kết quả kiểm tra
2.5.6. Lập tài liệu cho những khoản mục vừa phân tích
2.6. Ưu khuyết điểm của thủ tục phân tích
2.6.1. Ưu điểm của thủ tục phân tích
2.6.2. Khuyết điểm của thủ tục phân tích
2.7. Những lỗi thường gặp khi áp dụng thủ tục phân tích
2.8. Các chuẩn mực kiểm toán về thủ tục phân tích
2.8.1. Chuẩn mực kiểm toán quốc tế về thủ tục phân tích (ISA 520)
2.8.1.1. Định nghĩa
2.8.1.2. Tính chất và đối tượng của thủ tục phân tích
2.8.1.3. Mục đích của việc sử dụng thủ tục phân tích
2.8.1.4. Phạm vi áp dụng thủ tục phân tích
2.8.1.5. Mức độ tin cậy của các thủ tục phân tích
2.8.1.6. Khảo sát các yếu tố bất thường
2.8.2. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về quy trình phân tích
2.8.2.1. Định nghĩa
2.8.2.2. Nội dung và mục đích của quy trình phân tích
2.8.2.3. Quy trình phân tích được sử dụng cho các mục đích
2.8.2.4. Phạm vi áp dụng thủ tục phân tích
2.8.2.5. Mức độ tin cậy của quy trình phân tích
2.8.2.6. Điều tra các yếu tố bất thường
CHƯƠNG 3:GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ PHẦN MỀM TDK
Giới thiệu về công ty kiểm toán TDK
3.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.2. Lĩnh vực hoạt động
3.3. Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động
3.4. Cơ cấu tổ chức
CHƯƠNG 4: THỦ TỤC PHÂN TÍCH ÁP DỤNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ PHẦN MỀM TDK
4.1. Giai đoạn lập kế hoạch
4.1.1. Lập kế hoạch kiểm toán
4.1.2. Tìm hiểu các vấn đề chung về khách hàng
4.1.3. Phân tích tổng thể các khoản mục
4.1.4. Phương pháp tiếp cận và đánh giá rủi ro kiểm toán
4.1.5. Xác định mức trọng yếu kế hoạch
4.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán
4.2.1. Thủ tục phân tích áp dụng trong chương trình kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán
4.2.2. Thủ tục phân tích áp dụng cho chương trình kiểm toán doanh thu bán hàng và các khoản phải thu
4.2.3. Thủ tục phân tích áp dụng trong chương trình kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao
4.2.4. Thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán khoản mục thu nhập và chi phí
4.2.5. Thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu
4.2.6. Thủ tục phân tích áp dụng cho khoản mục tiền
4.3. Giai đoạn hoàn thành kiểm toán
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ PHẦN MỀM TDK
5.1. Đánh giá quy trình thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán BCTC trong công ty kiểm toán và dịch vụ phần mềm TDK
5.1.1. Việc áp dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch và giai đoạn hoàn thành kiểm toán
5.1.2. Việc áp dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn thực hiện kiểm toán
5.2. Các ưu điểm và nhược điểm
5.2.1. Ưu điểm
5.2.2. Nhược điểm
5.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao việc áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tài công ty kiểm toán và dịch vụ phần mềm TDK
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Một số kiến nghị cùng công ty kiểm toán và dịch vụ phần mềm TDK
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris