Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái quát về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
2.1.2. Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
2.1.3. Phân tích sự biến động
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
3.1.1. Giới thiệu Công ty
3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
3.1.3. Những thành tựu đã đạt được
3.1.4. Hệ thống quản lý chất lượng Công ty đang áp dụng
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY
3.2.1. Sơ đồ tổ chức tại Công ty
3.2.2. Các Phòng, Ban và đơn vị kinh doanh
3.3. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 3 NĂM (2005-2007)
#VALUE!
3.3.2. Tình hình xuất khẩu của Công ty trong 3 năm (2005-2007)
3.4. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
3.4.3. Định hướng phát triển của Công ty
CHƯƠNG 4: TÌNH HÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX
4.1. QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY
4.1.1. Quy trình sản xuất tôm đông lạnh
4.1.2. Quy trình sản xuất mực đông lạnh
4.2. CÁC NGUYÊN TẮC TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY
4.2.1. Nguyên tắc tập hợp các loại chi phí sản xuất
4.2.4. Nguyên tắc tính giá thành sản phẩm
4.3. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY
4.3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
4.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
4.3.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung
4.3.4. Đánh giá sản phẩm dở dang
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris